Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Praca w UM

06.06.2019

Konkurs na STYPENDIUM NAUKOWE DLA DOKTORANTA/ STYPENDYSTY w Katedrze i Zakładzie Immunologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Liczba stanowisk: 1

 

Opis zadań:

Doktorant będzie realizować swój projekt doktorski w interdyscyplinarnym zespole, realizującym grant pt. „Wpływ koinfekcji bakteryjno-wirusowych na heterogenny przebieg przewlekłej białaczki limfocytowej na przykładzie zakażenia Streptococcus pneumoniae i wirusem Epsteina-Barr” o numerze 2016/21/B/NZ6/02279, przyznany przez NCN w ramach konkursu OPUS. Kierownikiem projektu jest Prof. dr hab. Jacek Roliński.

 

Do zadań Doktoranta należeć będzie wykonywanie badań:

1. Ocena wirusologiczna i bakteriologiczna materiału biologicznego uzyskanego od chorych na PBL i osób zdrowych metodą PCR

2. Ocena wpływu antygenów EBV i S. pneumoniae na wybrane parametry immunologiczne w hodowlach komórkowych, pochodzących od chorych na PBL i osób zdrowych

3. Ocena zmian ekspresji wybranych parametrów immunologicznych pod wpływem stymulacji antygenami EBV i S. pneumoniae limfoblastoidalnych linii komórkowych metodą ELISA i cytometrii przepływowej

4. Ocena in vitro wpływu koinfekcji EBV i S. pneumoniae na komórki PBL, oraz protekcyjnego znaczenia antygenów obecnych w szczepionkach PSV13/PPSV23 i IFN-alfa

 

Wymagania:

1. Dyplom ukończenia studiów lub zaświadczenie ze stosownego dziekanatu o ukończeniu studiów II stopnia
2. Umiejętność obsługi cytometru przepływowego i wykonywania badań metodą ELISA oraz PCR, a także prowadzenia hodowli komórkowych
3. Umiejętność opracowania wyników badań na potrzeby ich publikacji oraz ich prezentacji na konferencjach krajowych i zagranicznych
4. Wysoka motywacja do pracy naukowej, poparta dotychczasową aktywnością naukową (udział w konferencjach, staże, publikacje, członkostwo w towarzystwach i kołach naukowych)
5. Dobra znajomość języka angielskiego, pozwalająca na swobodną komunikację w mowie i piśmie oraz znajomość drugiego języka nowożytnego
6. Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole


Stypendium naukowe NCN może być przyznane osobie, która w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie spełnia którekolwiek z poniższych kryteriów:

a) jest studentem studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych II stopnia,

b) jest studentem co najmniej 4 roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich,

c) jest doktorantem.

Oferta kierowana jest do osób posiadających stopień magistra biologii.

 

Dokumenty należy przysłać w formie jednego pliku pdf w terminie do dn. 24 czerwca 2019 r. godz. 18:00 na adres: ewelina.grywalska@umlub.pl

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 28 czerwca 2019 r.

Wybrani kandydaci otrzymają zaproszenie na trwającą około 30 minut rozmowę kwalifikacyjną

 

Warunki zatrudnienia:

Stypendium naukowe w wysokości 1000,00 zł/miesiąc wypłacane przez okres 8 miesięcy z możliwością przedłużenia o kolejne 18 m-cy w przypadku przedłużenia projektu.

 

Ze względu na wymogi procesu rekrutacji proszę załączyć oświadczenie.

Uczelnia

Kalendarz

Listopad 2019