Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Praca w UM

28.08.2019

Konkurs na stanowisko INSTRUKTORA w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze i Zakładzie Medycyny Rodzinnej

Prodziekan I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego
w Lublinie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko INSTRUKTORA w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze i Zakładzie Medycyny Rodzinnej  UM w Lublinie.

 

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów u p. Agnieszki Sieradzkiej - pracownika Dziekanatu I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym UM w terminie do dnia 18 września 2019 roku.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668) oraz odpowiadają właściwym kryteriom.

 

Od kandydatów ubiegających się o w/w stanowisko wymaga się:

 

 • Posiadanie tytułu zawodowego lekarza.
 • Posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza na terytorium RP.
 • Posiadanie doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami.
 • Posiadanie czynnej znajomości języka obcego, a w przypadku cudzoziemców czynnej znajomości języka polskiego.
 • Posiadanie udokumentowanego dorobku naukowego.
 • Wszczęta specjalizacja z medycyny rodzinnej
 • Preferowany wszczęty przewód doktorski.

 

Wykaz niezbędnych dokumentów wymaganych od kandydatów:

 

 • Podanie do Dziekana.

 Wzór formularza

 

 • C.V.

 Wzór formularza

 

 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 Wzór formularza

 

 • Klauzula informacyjna i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 Wzór formularza

 

 • Poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 • Poświadczona kserokopia prawa wykonywania zawodu.
 • Zaświadczenie o posiadanym doświadczeniu w pracy dydaktycznej.
 • Zaświadczenie o znajomości języka obcego.
 • Zaświadczenie o wszczętej specjalizacji
 • Zaświadczenie o wszczętym przewodzie doktorskim – jeśli dotyczy kandydata
 • W przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.

 

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski. Kopie dokumentów powinny być poświadczone notarialnie lub złożone bezpośrednio w UM w Lublinie z oryginałem do wglądu.

 

Ocena dorobku naukowego oraz dodatkowych kryteriów wraz z określoną liczbą punktów przypisanych poszczególnym kryteriom, określone dla kandydatów ubiegających się o stanowisko INSTRUKTORA w Katedrze i Zakładzie Medycyny Rodzinnej  w Lublinie

  Ocena dorobku naukowego

Uczelnia

Kalendarz

Luty 2020