Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Praca w UM

29.08.2019

Konkurs na stanowisko INSTRUKTORA w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze i Klinice Chirurgii Szczękowo - Twarzowej

Prodziekan I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego
w Lublinie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko INSTRUKTORA w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze i Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej UM w Lublinie.

 

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów u p. Agnieszki Sieradzkiej - pracownika Dziekanatu I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym UM w terminie do dnia 19 września 2019 roku.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668) oraz odpowiadają właściwym kryteriom.

 

Od kandydatów ubiegających się o w/w stanowisko wymaga się:

 

•            Posiadania tytułu zawodowego lekarza dentysty.

•            Posiadania prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty na terytorium RP.

•            Posiadania doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami, w tym ze studentami anglojęzycznymi.

•            Posiadania czynnej znajomości języka obcego oraz języka polskiego w przypadku cudzoziemców.

 

Wykaz niezbędnych dokumentów wymaganych od kandydatów:

 

  • Podanie do Dziekana.

 Wzór formularza

 

  • C.V.

 Wzór formularza

 

  • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 Wzór formularza

 

  • Klauzula informacyjna i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 Wzór formularza

 

  • Poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
  • Poświadczona kserokopia prawa wykonywania zawodu.
  • Zaświadczenie o posiadanym doświadczeniu w pracy dydaktycznej.
  • Zaświadczenie o znajomości języka obcego.
  • W przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.

 

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski. Kopie dokumentów powinny być poświadczone notarialnie lub złożone bezpośrednio w UM w Lublinie z oryginałem do wglądu.

 

Ocena dorobku naukowego oraz dodatkowych kryteriów wraz z określoną liczbą punktów przypisanych poszczególnym kryteriom, określone dla kandydatów ubiegających się o stanowisko INSTRUKTORA
Katedrze i Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Lublinie 

 Ocena dorobku naukowego

Uczelnia

Kalendarz

Luty 2020