Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Praca w UM

27.09.2019

Konkurs otwarty na stanowisko WYKŁADOWCY w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją 

Dziekan I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko WYKŁADOWCY w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją UM w Lublinie.

 

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów u p. Elżbiety Mardoń - pracownika Dziekanatu I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym UM (budynek TBV, ul. Chodzki 19. II p.)  w terminie do dnia 18 października 2019 roku.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668) oraz odpowiadają właściwym kryteriom.

 

Od kandydatów ubiegających się o w/w stanowisko wymaga się:

 • Posiadania tytułu zawodowego lekarza dentysty.
 • Posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty na terytorium RP.
 • Posiadanie specjalizacji ze stomatologii zachowawczej z endodoncją.
 • Posiadanie doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami.
 • Posiadanie czynnej znajomości języka obcego, a czynnej znajomości języka polskiego w przypadku cudzoziemców.
 • Posiadania aktualnej pozytywnej oceny okresowej działalności dydaktycznej (w tym oceny dokonanej przez studentów) w przypadku kandydatów będących nauczycielami.
 • Preferowane posiadanie stopnia naukowego doktora.

 

Wykaz niezbędnych dokumentów wymaganych od kandydatów:

 

 • Podanie do Dziekana.

 Wzór formularza

 

 • C.V.

 Wzór formularza

 

 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 Wzór formularza

 

 • Klauzula informacyjna i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 Wzór formularza

 • Poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 • Poświadczona kserokopia prawa wykonywania zawodu.
 • Zaświadczenie o specjalizacji.
 • Zaświadczenie o posiadanym doświadczeniu w pracy dydaktycznej.
 • Zaświadczenie o znajomości języka obcego.
 • W przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.

 

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski. Kopie dokumentów powinny być poświadczone notarialnie lub złożone bezpośrednio w UM w Lublinie z oryginałem do wglądu.

 

Ocena dorobku naukowego oraz dodatkowych kryteriów wraz z określoną liczbą punktów przypisanych poszczególnym kryteriom, określone dla kandydatów ubiegających się o stanowisko Wykładowcy w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją  w Lublinie

 Ocena dorobku naukowego

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2020