Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Dział Projektów

Dział Projektów - logo
Ulica
al. Racławickie 1 (Collegium Novum)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-059
E-mail
fundusze@umlub.pl
Telefon
+48 81448 5290
Nr pokoju
235

Informacje ogólne

Nasza Jednostka została wyodrębniona w strukturze organizacyjnej Uczelni dla efektywnego pozyskiwania środków z Funduszy Europejskich oraz realizacji w ramach UM projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

 

Początkowo, Uchwałą Nr CXXIII/2004 Senatu Akademii Medycznej z dnia 21 grudnia 2004 roku, wyodrębniono Zespół ds. Funduszy Europejskich jako jednostkę organizacyjną administracji, podległą bezpośrednio Rektorowi Akademii Medycznej.

 

Zarządzeniem Nr 69/2004 Rektora AM z dnia 7 grudnia 2004 roku określono podstawowy zakres zadań Zespołu:

  1. Poszukiwanie oraz gromadzenie informacji dotyczących Unii Europejskiej (m.in. programów, funduszy strukturalnych) oraz możliwości pozyskiwania przez Akademię środków pochodzących z tych funduszy.
  2. Przekazywanie aktualnych informacji jednostkom organizacyjnym Uczelni, zainteresowanym pozyskaniem środków z funduszy strukturalnych.
  3. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi Uczelni przy przygotowywaniu wniosków aplikacyjnych o środki z funduszy strukturalnych, w szczególności przy:
    1. kompletowaniu dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku,
    2. przygotowaniu i złożeniu wniosku.
  4. Realizacja projektów, które otrzymały dofinansowanie – samodzielnie lub w formie współpracy z innymi jednostkami.

 

Dział ds. Funduszy Europejskich został uwzględniony po raz pierwszy w Regulaminie Organizacyjnym UM wprowadzonym Zarządzeniem Nr 3/2010 Rektora UM z dnia 11 stycznia 2010 roku.

 

W ciągu kilku lat funkcjonowania DFE w naszej Uczelni udało się wdrożyć 12 projektów finansowanych z różnych Programów Operacyjnych na łączną kwotę ponad 160 mln zł. Nadal realizujemy 11 projektów łącznie na ponad 100 mln. Oprócz zadań związanych z realizacją projektów poszukujemy możliwości finansowania planów rozwojowych Uniwersytetu: działań inwestycyjnych oraz innowacji i jakości w kształceniu w zawodach medycznych. Wspólnie z zespołami naukowo-dydaktycznymi poszczególnych jednostek UM opracowujemy koncepcje projektowe i przygotowujemy wnioski aplikacyjne.

 

Uczelnia

Kalendarz

Październik 2021