Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Zakład Dietetyki Klinicznej

Zakład Dietetyki Klinicznej - logo
Ulica
ul. Chodźki 1 (Collegium Universum)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-093
E-mail
dietetyka@umlub.pl
Telefon
+48 81448 6902
+48 81448 6900
+48 81448 6903

Kierownik

Imię i nazwisko
dr hab. n. hum. Michał Skrzypek
Stanowisko
Adiunkt dr hab.
E-mail
michal.skrzypek@umlub.pl

Informacje ogólne

Zakład Dietetyki Klinicznej powstał na podstawie Zarządzenia nr 37 Rektora Akademii Medycznej w Lublinie z dnia 25 września 2001 roku. Pierwszym kierownikiem Zakładu został dr hab. n. med., prof. nadzw. Janusz Bielak, em. w 2007 roku (zm. w 2014 roku). Następnie obowiązki kierownika pełnili dr n. rol. Renata Krzyszycha (w latach 2007-2011) oraz dr n. med. Bogdan Szponar (w latach 2011-2015). Decyzją J.M. Rektora Uniwersytetu Medycznego obowiązki kierownika Zakładu pełnił od dnia 1 września 2015 roku dr hab. n. hum. Michał Skrzypek (lekarz, dr n. med. w zakresie medycyny). W efekcie rozstrzygnięcia procedury konkursowej, zgodnie z wymogami Statutu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, z dniem 1 grudnia 2017 roku JM Rektor powołał na stanowisko kierownika Zakładu Dietetyki Klinicznej UM w Lublinie dr hab. Michała Skrzypka. Siedziba Zakładu mieści się w budynku Collegium Universum, ul. Chodźki 1, pokoje 161 (pokój kierownika Zakładu) i 162. Sekretariat Zakładu zlokalizowany jest w pokoju 173.

 

Pracownicy Zakładu pełnią funkcje naukowe i organizacyjne w ramach Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, a także funkcje ogólnopolskie. Dr hab. Michał Skrzypek jest członkiem Komisji Bioetycznej przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie (kadencja 2014-17, powołany przez J.M. Rektora Uniwersytetu Medycznego na kolejną kadencję 2017-2020), od dnia 16 stycznia 2013 roku pięciokrotnie pełnił funkcję członka zespołu ekspertów Narodowego Centrum Nauki w konkursach OPUS, a także dwukrotnie – recenzenta zewnętrznego w II etapie konkursów OPUS; dwukrotnie pełnił funkcję przewodniczącego Sekcji Socjologii Zdrowia i Medycyny Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (w kadencjach 2013-2015 i 2016-2018), jest także naukowym recenzentem szeregu czasopism z obszaru nauk o zdrowiu oraz nauk społecznych, w tym indeksowanych w bazie JCR.

 

Na fotografii stoją od lewej: mgr Karolina Szczygieł, dr Renata Krzyszycha, mgr Karolina Goral, mgr Anetta Mączka, dr Bogdan Szponar, dr Agnieszka Marzec. Siedzi: dr hab. Michał Skrzypek, Kierownik Zakładu.

 

W kadencji 2016-2020 pracownicy Zakładu pełnią następujące funkcje na Wydziale Nauk o Zdrowiu: Dr hab. Michał Skrzypek – koordynator kształcenia na kierunku dietetyka, członek Wydziałowej Komisji ds. Prac Dyplomowych. Dr n. farm. Agnieszka Marzec – członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia. Dr n. roln. Renata Krzyszycha – koordynator ds. kształcenia praktycznego na kierunku dietetyka, członek Komisji ds. Weryfikacji Planów i Programów Studiów. Dr n. med. Bogdan Szponar – zastępca koordynatora kształcenia na kierunku dietetyka, koordynator ds. różnic programowych, koordynator ds. organizacji egzaminu dyplomowego. Mgr Karolina Goral – członek Komisji ds. Weryfikacji Planów i Programów Studiów WNoZ oraz II Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

 

W 2010 roku pracownicy Zakładu Dietetyki Klinicznej uruchomili na ówczesnym Wydziale Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu kierunek dietetyka (studia I stopnia).

 

W dniu 23 marca 2016 roku uchwałą Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie nr CDLXXV/2016 na Wydziale Nauk o Zdrowiu utworzone zostały studia stacjonarne II stopnia na kierunku dietetyka. Program studiów przygotowany został przez wydziałową komisję, pracującą pod kierunkiem dr hab. Michała Skrzypka, w której skład wchodzili: prof. zw. dr hab. Teresa B. Kulik, dr Renata Krzyszycha, dr Agnieszka Marzec, dr Monika Milczak (przedstawiciel interesariusza zewnętrznego, zastępca dyrektora Zespołu Szkół nr 5 w Lublinie), dr Anna Pacian oraz dr Bogdan Szponar. Pierwszy cykl kształcenia na studiach II stopnia rozpoczął się dnia 1 października 2016 roku. Obecnie realizujemy drugi cykl kształcenia na studiach II stopnia na kierunku dietetyka.

 

Program studiów II stopnia w zakresie realizowanych efektów kształcenia odpowiada wymogom wskazanym przez European Federation of the Associations of Dietitians (EFAD), dotyczącym kształcenia w zawodzie dietetyk [European Academic and Practitioner Standards for Dietetics. EFAD 2005], a także zasadom nabywania uprawnień do wykonywania zawodu dietetyk wskazywanym przez Polskie Towarzystwo Dietetyki.

 

Absolwenci studiów II stopnia będą przygotowani do uprawiania zawodu dietetyka zarówno w kontekście klinicznym, jak i w kontekście profilaktycznego poradnictwa zdrowotnego w oparciu o kompetencje biomedyczne i kliniczne, bazujące na wiedzy medycznej wypracowanej w paradygmacie Evidence Based Medicine. Nasi absolwenci uzyskują także kompetencje interpersonalne, organizacyjne, prawne, a także dotyczące marketingowych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej, warunkujące efektywną działalność profesjonalną w sferze poradnictwa żywieniowego w kontekście wymagań współczesnego rynku pracy. Przygotowujemy ekspertów propagujących postawę aktywnej partycypacji jednostek i grup społecznych w budowaniu potencjału zdrowia, a także wykorzystujących wiedzę z zakresu żywności i żywienia we wspieraniu leczenia klinicznego.

 

Działalność dydaktyczna i popularyzatorska pracowników Zakładu Dietetyki Klinicznej skoncentrowana jest na edukacji żywieniowej, z uwzględnieniem znaczenia prozdrowotnego stylu życia w pierwotnej i wtórnej prewencji dietozależnych niezakaźnych chorób przewlekłych oraz ich leczeniu. Prowadzone i koordynowane przez pracowników Zakładu studia I i II stopnia w zakresie dietetyki na Wydziale Nauk o Zdrowiu UM są ofertą zintegrowanego, wielospecjalistycznego przygotowania profesjonalnego ekspertów w zakresie dietetyki, obejmującego wyszkolenie teoretyczne, bazujące na kompetencjach pracowników Uniwersytetu Medycznego w zakresie na medycyny i nauk o zdrowiu, a także wykształcenie praktyczne, dotyczące specyfiki poradnictwa dietetycznego w zróżnicowanych stanach fizjologicznych i sytuacjach klinicznych, zwłaszcza w zakresie chorób dietozależnych, z uwzględnieniem znaczenia kompetencji behawioralnych w praktyce dietetycznej i ochronie zdrowia.

 

Od 2013 roku przy Zakładzie Dietetyki Klinicznej afiliowane jest Studenckie Koło Naukowe, którego działalność koordynują mgr Karolina Goral oraz mgr Karolina Szczygieł. Członkowie Koła prowadzą działalność edukacyjną nastawioną na propagowanie standardów żywieniowej prewencji otyłości i niezakaźnych chorób przewlekłych (w formie warsztatów dietetycznych, prelekcji w szkołach, pracy w społecznościach lokalnych etc.), a także naukowo-badawczą, której wyniki prezentowane są podczas szeregu krajowych konferencji naukowych (ostatnio podczas kolejnych, współorganizowanych przez Zakład Dietetyki Klinicznej UM Konferencji Naukowo-Szkoleniowych „Lubelskie Dni Promujące Zdrowie” w latach 2015, 2016, 2017 i 2018).

 

W dniu 3 kwietnia 2017 roku w ramach zorganizowanej przez Zakład Dietetyki Klinicznej Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowo-Naukowej „DIETETYK W POLSKIM SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA W PERSPEKTYWIE WYZWAŃ MEDYCYNY KLINICZNEJ I ZDROWIA PUBLICZNEGO” miały miejsce obrady sesji satelitarnej Studenckiego Koła Naukowego, podczas której członkowie Koła prezentowali wyniki własnych badań naukowych.

 

Aktywność Koła obejmuje cykliczne, seminaryjne spotkania tematyczne, obejmujące także zagadnienia dietetyki praktycznej, organizowane kilkakrotnie w ciągu roku akademickiego (np. spotkanie w dniu 12 grudnia 2017 roku było poświęcone zastosowaniom analizy składu ciała metodą bioelektrycznej impedancji /BIA/ w praktyce dietetycznej), a także udział członków Koła w realizacji badań naukowych. Serdecznie zapraszamy studentów pragnących włączyć się w działalność Koła.

 

W dniach 16-17 marca 2018 roku w Krakowie, w trzeciej edycji ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Dietetycznej NUTRIADA, zorganizowanej przez  kierunek dietetyka Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, we współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym Dietetyki przy Klinice Gastroentorologii i Hepatologii CM UJ w Krakowie, uczestniczyły dwie drużyny reprezentujące kierunek dietetyka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Szesnaście drużyn, składających się z trzech studentów oraz jednego opiekuna, reprezentujących kierunki studiów dietetyka I i II stopnia z całej Polski, zmagało się w konkurencjach zespołowych oraz indywidualnych, sprawdzających wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu żywienia człowieka i dietetyki. Reprezentacja UM w Lublinie w składzie Andżelika Banach, Izabela Jasińska, Anna Godziszewska pod kierunkiem mgr Karoliny Goral, opiekuna Studenckiego Koła Naukowego przy Zakładzie Dietetyki Klinicznej UM w Lublinie, zajęła wysokie 4 miejsce wśród szesnastu drużyn biorących udział w turnieju, reprezentujących kierunki dietetyka z całej Polski,  po dwóch drużynach Gospodarzy (1  i 3 miejsce) oraz drużynie ze Śląskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Katowicach (2 miejsce). Turniej odbywał się pod patronatem Prorektora UJ ds. Collegium Medicum prof. dr hab. med. Tomasza Grodzickiego, Dziekana Wydziału Lekarskiego CM UJ prof. dr hab. Macieja Małeckiego, a także Prezesa Polskiego Towarzystwa Dietetyki.

 

W ramach działalności Koła w roku 2018 zrealizowano następujące inicjatywy:

 

W dniu 8 listopada 2018 Studenckie Koło Naukowe  we współpracy Dziennym  Centrum Aktywności, Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Koło w Lublinie zorganizowało warsztaty dietetyczne dla rodziców oraz dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.  W ramach spotkania dla rodziców przeprowadzono dwa seminaria szkoleniowe z zakresu dietetyki pediatrycznej  „Żywienie dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności intelektualnej” (mgr Karolina Szczygieł) oraz „Zasady zdrowego żywienia, czyli jak skomponować jadłospis dziecka” (mgr Karolina Goral). Studenci działający w Studenckim Kole Naukowym zrealizowali zajęcia dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną pt. „Warzywne królestwo”.

 

W dniu 13 grudnia 2018 odbyło się spotkanie Koła Naukowego przy Zakładzie Dietetyki Klinicznej, poświęcone problematyce żywienia w zespole krótkiego jelita. O jakości życia i funkcjonowaniu osób chorych mówiła p. Izabela Bylińska, prezes Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Pacjentów Leczonych Żywieniowo „Mogę Żyć”, a w roli eksperta wystąpił dr n. med. Przemysław Matras, z I Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Leczenia Żywieniowego UM, sekretarz Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego.

 

Na podstawie zgody Komisji Bioetyczne UM w Lublinie (nr zgody: KE-0254/360/2018), we współpracy z Zakładem Genetyki Klinicznej Katedry Genetyki Medycznej UM w Lublinie, członkowie Koła uczestniczą w realizacji projektu badawczego„Analiza sposobu żywienia z uwzględnieniem spożycia mikro- i makroskładników diety oraz stanu odżywienia dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w porównaniu do dzieci zdrowych”.

 

W dniu 17 grudnia 2018 studenci z Koła Naukowego przy Zakładzie Dietetyki Klinicznej zorganizowali charytatywny kiermasz ciast. Zebrane środki zostały przeznaczone na leczenie i rehabilitację dziecka z chorobą nowotworową.

 

W dniach 22-23 marca 2019 roku w Krakowie, w czwartej edycji ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Dietetycznej NUTRIADA, zorganizowanej przez  kierunek dietetyka Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, we współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym Dietetyki przy Klinice Gastroentorologii i Hepatologii CM UJ w Krakowie, uczestniczyły dwie drużyny reprezentujące kierunek dietetyka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (Dominika Jucha, Dorota Harbarczuk, Dorota Szczepanik pod kierunkiem dr B. Szponara oraz Klaudia Stasiuk, Olga Przybysz i Klaudia Krysa pod kierunkiem mgr K. Goral). Drużyny reprezentujące kierunki studiów dietetyka I i II stopnia z całej Polski, zmagały się w konkurencjach zespołowych oraz indywidualnych, sprawdzających wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu żywienia człowieka i dietetyki.

 

W ramach działalności Koła 28 marca 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 52 im. M. Konopnickiej odbyły się Warsztaty Dietetyczne „Wiem co jem” dla dzieci z klasy II a.  Prawidłowe żywienie dzieci wpływa na ich samopoczucie, funkcje poznawcze a także przeciwdziała rozwojowi otyłości i chorób związanych z nadmierną masą ciała w okresie dzieciństwa oraz w późniejszych etapach życia. Nawyki żywieniowe kształtowane w dzieciństwie mają istotny wpływ na stan zdrowia dlatego edukację żywieniową należy prowadzić od najmłodszych lat.

Uczniowie klasy II a podzieleni na 4 drużyny, rywalizowali między sobą w 4 konkurencjach: wykonywaniu Piramidy Zdrowego Żywienia i Stylu Życia, rozwiązywaniu quizu żywieniowego, gry polegającej na odnajdywaniu par źródeł pokarmowych najważniejszych składników odżywczych oraz konkurencji, w której dzieci miały za zadanie rozpoznać warzywa i owoce za pomocą zmysłu dotyku, bez udziału wzroku. Uczniowie klasy II a angażując się w wykonywanie przygotowanych przez studentów zabaw miały okazję przekonać się że zdrowa dieta jest smaczna i atrakcyjna.

W realizacji warsztatów żywieniowych aktywnie uczestniczyły: Dorota Harbarczuk, Monika Danilkiewicz, Aleksandra Mękal, Klaudia Bury, Adrianna Tuzimek i Anna Kmieć pod kierunkiem opiekuna  Studenckiego Koła Naukowego przy Zakładzie Dietetyki Klinicznej mgr Karoliny Goral. Po spotkaniu dzieci odebrały dyplomy oraz drobne upominki.

 

Natomiast 11 kwietnia 2019 w Auli Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie odbyło się kolejne w tym roku akademickim spotkanie Studenckiego Koła Naukowego.

Tematem wiodącym spotkania były nieswoiste choroby zapalne jelit (ang. inflammatory bowel disease, IBD). Do grupy IBD zalicza się wrzodziejące zapalenie jelita grubego (ang. ulcerative colitis, łac. colitis ulcerosa – CU), chorobę Leśniowskiego-Crohna (ang. Crohn disease – CD) i zapalenie niezdefiniowane (ang. indetermined colitis – IC). Objawy IBD mogą ograniczać wchłanianie składników odżywczych, przyczyniając się do rozwoju niedoborów pokarmowych a w niektórych przypadkach do rozwoju niedożywienia. Odpowiednia dieta powinna stanowić element leczenia pacjentów z IBD. Indywidualizacja zaleceń dietetycznych stanowi podstawę w planowaniu właściwego postępowania żywieniowego.

Wydarzenie obejmowało cykl krótkich wykładów:

  • Nieswoiste choroby zapalne jelit: przyczyny, objawy, leczenie - lek. med. Agata Michalak, Klinika Gastroenterologii z Pracownią Endoskopową Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie
  • Problemy życia codziennego pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit - Anna Wójtowicz, Prezes Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita J-elita,
  • Żywienie w nieswoistych chorobach zapalnych jelit -  Klaudia Krysa, studentka I roku studiów II st. na kierunku dietetyka, przewodnicząca SKN przy Zakładzie Dietetyki Klinicznej UM w Lublinie.

Spotkanie SKN odbyło się ze specjalnym udziałem członków Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita J-elita. Wydarzenie zakończyły pytania do prelegentów i dyskusja.

 

W dniu 24 maja 2019 roku w ramach SKN studentka III roku I stopnia dietetyki, p. Katarzyna Fidor podjęła się organizacji i przeprowadzenia zajęć edukacyjnych dotyczących zasad zdrowego żywienia w ramach edukacji żywieniowej dzieci z klas 0-3 w Szkole Podstawowej w Królewcu, a dzień później zorganizowała i przeprowadziła podobne zajęcia edukacyjne dla dzieci z klas 0-3 ze Szkoły Podstawowej w Miedzierzy.

Uczelnia

Kalendarz

Sierpień 2019