Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Katedra i Zakład Rozwoju Położnictwa

Imię i nazwisko
dr hab. n. o zdr. Grażyna Iwanowicz-Palus
Stanowisko
Adiunkt dr hab.
E-mail
grazyna.iwanowicz-palus@umlub.pl
Telefon
+48 81448 6842

Informacje ogólne

Zakład Podstaw Położnictwa został powołany na podstawie Uchwały nr CDLXVII/2016 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 27.01.2016r. oraz Zarządzenia nr 7/2016 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 28.01.2016r. w wyniku przekształcenia Samodzielnej Pracowni Umiejętności Położniczych w Zakład Podstaw Położnictwa w strukturze Wydziału Nauk o Zdrowiu UM w Lublinie.

 

Samodzielna Pracownia Umiejętności Położniczych została powołana na podstawie Uchwały nr XXVI/2001 Senatu Akademii Medycznej w Lublinie z dnia 30.05.2001r., w ramach struktury Katedry Macierzyństwa i Prokreacji na Wydziale Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu.

Następnie zgodnie z Uchwałą Nr XCIV/2006 Senatu Akademii Medycznej im. Prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie z dnia 20.12.2006r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Samodzielna Pracownia Umiejętności Położniczych została wyodrębniona ze struktury Katedry Macierzyństwa i Prokreacji, pozostając wewnętrzną jednostką naukowo-dydaktyczną Wydziału Nauk o Zdrowiu.

 

Samodzielna Pracownia Umiejętności Położniczych rozpoczęła swoją działalność naukowo-dydaktyczną z początkiem roku akademickiego 2001/2002, w którym uruchomiono kształcenie na kierunku położnictwo na studiach licencjackich zawodowych.

 

Zakład Podstaw Położnictwa jest jednostką naukowo-dydaktyczną prowadzącą badania naukowe z zakresu opieki położniczej i ginekologicznej w ramach działalności statutowej oraz realizującą proces kształcenia studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku położnictwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, dietetyka i elektroradiologia.

Pierwsza siedziba Samodzielnej Pracowni Umiejętności Położniczych była zlokalizowana na terenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr I w Lublinie przy ul. Staszica 16. Następnie, z początkiem roku akademickiego 2006/2007 została przeniesiona do Collegium Novum Akademii Medycznej, a obecnie Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Al. Racławickie 1.

Obecnie, tj. od 01 kwietnia 2013 roku, Zakład Podstaw Położnictwa, wcześniej Samodzielna Pracownia Umiejętności Położniczych, mieści się w Collegium Maximum Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ul. Staszica 4-6.

Obowiązki kierownika od początku istnienia jednostki naukowo-dydaktycznej do chwili obecnej pełni dr hab. n. o zdr. Grażyna Jolanta Iwanowicz-Palus.

 

Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu na kadencję 2016-2020

odpowiadający za system zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale – na kierunku pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne, fizjoterapia i dietetyka. Pełni funkcję kierownika Katedry i Zakładu Rozwoju Położnictwa. Absolwentka Wydziału Pielęgniarstwa Akademii Medycznej w Lublinie (1994). Specjalista I° w zakresie medycyny społecznej (1997), II° w zakresie organizacji ochrony zdrowia (2000), specjalista w dziedzinie zdrowia publicznego (2012) oraz w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego (2014). Ukończone Studia Podyplomowe w zakresie Menedżerskim dla Kadry Kierowniczej w Zakładach Opieki Zdrowotnej, na Wydziale Ekonomicznym UMCS w Lublinie (1996).

 

 • Członek Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia (od 14.08.2019r.).
 • Krajowy Konsultant w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego (od 11.09.2019r.)
 • Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego województwa lubelskiego (od 01.02.2003 roku do 10.09.2019r.)
 • Wiceprzewodnicząca Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych (III kadencji), członek Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego (II kadencji).
 • Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej, wcześniej Państwowej Komisji Akredytacyjnej (od 2008 roku do chwili obecnej).
 • Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Położnych – Pełnomocnik ds. rozwoju naukowego, publikacji i konferencji oraz szkoleń (IV i V kadencji), Prezes Polskiego Towarzystwa Położnych (III kadencji), przewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Położnych (II kadencji)
 • Członek Rady Naukowo-Medycznej Polskiego Banku Komórek Macierzystych – konsultant w zakresie jakości pobrań krwi pępowinowej oraz współpracy i kontaktów ze środowiskiem położnych i pielęgniarek w Polsce.
 • Członek Zespołu Ministerstwa Zdrowia ds. opracowania wymagań programowych studiów I i II stopnia na kierunku położnictwo, jest współautorem Standardów kształcenia na kierunku położnictwo, które znalazły umocowanie prawne jako: załącznik nr 18 do Rozp. MENiS z dnia 3 listopada 2003r. (Dz. U. Nr 210 poz. 2040), a następnie znowelizowane w postaci załącznika nr 6 do Rozp. MENiS z dnia 13 maja 2005r. (Dz. U. Nr 98 poz. 824), załącznik nr 83 do Rozp. MNiSW z dnia 12 lipca 2007. (Dz. U. Nr 164, poz. 1166), załącznik nr 5 do Rozp. MNiSzW (Dz. U. z 2012r. poz. 631) oraz standardów obecnie obowiązujących - załącznik nr 5 do Rozporządzenia MNiSzW (Dz. U. z 2019r. poz. 1573.
 • Członek Zespołu Ministerstwa Zdrowia ds. opracowania projektu standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej (2017-2018) oraz Zespołu Ministerstwa Zdrowia ds. opracowania projektu standardu opieki okołoporodowej (2007-2010), Zespołu ds. monitorowania i opracowania rozwiązań na rzecz poprawy opieki okołoporodowej (2015-2016) i Członek zespołu - grupy roboczej Ministerstwa Zdrowia ds. opracowania zasad postępowania medycznego w zakresie łagodzenia bólu porodowego (2010-2011).
 • Przewodnicząca Komitetu Programowo-Redakcyjnego publikacji zwartych serii wydawniczej „Biblioteka Położnej”, Wyd. Lekarskie PZWL, zostało wydanych 10 pozycji - 2010r. – Zespołowa Nagroda dydaktyczna Ministra Zdrowia za redakcję cyklu wydawniczego z serii „Biblioteka Położnej”: „Psychologia z położnictwie i ginekologii”, „Opieka przedkoncepcyjna”, „Opieka nad noworodkiem”, „Opieka nad kobietą ciężarną”, „Opieka nad wcześniakiem”.
 • Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia – Przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia, członek Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia (2012-2016)
 • Specjalizacja I° w zakresie medycyny społecznej (1997), specjalizacja II° w zakresie organizacji ochrony zdrowia (2000), specjalizacja w dziedzinie zdrowia publicznego (2012), specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego (2014)
 • Studia Podyplomowe w zakresie Menedżerskim dla Kadry Kierowniczej w Zakładach Opieki Zdrowotnej, na Wydziale Ekonomicznym UMCS w Lublinie (1996)
 • Wiceprzewodnicząca Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych (III kadencji), członek Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego (II kadencji)
 • Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej (wcześniej Państwowej Komisji Akredytacyjnej)
 • Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego województwa lubelskiego
 • Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Położnych – Pełnomocnik ds. rozwoju naukowego, publikacji i konferencji oraz szkoleń (IV kadencji), Prezes Polskiego Towarzystwa Położnych (III kadencji), przewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Położnych (II kadencji)
 • Członek Zarządu Oddziału Akademickiego Polskiego Towarzystwa Położnych w Lublinie
 • Członek Rady Naukowo-Medycznej Polskiego Banku Komórek Macierzystych - konsultant w zakresie jakości pobrań krwi pępowinowej oraz współpracy i kontaktów ze środowiskiem położnych i pielęgniarek w Polsce.
 • Członek Zespołu ds. opracowania projektu standardu opieki okołoporodowej – powołanego Zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 października 2007r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu standardu opieki okołoporodowej. Dz. Urz. MZ.07.16.90 z dnia 31 października 2007r. (2007-2010)
 • Członek Zespołu ds. monitorowa i opracowania rozwiązań na rzecz poprawy opieki okołoporodowe – powołanego Zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie powołania Zespołu do spraw monitorowania i opracowania rozwiązań na rzecz poprawy opieki okołoporodowej. Dz. Urz. MZ z 2015 poz. 72 z dnia 10 listopada 2015 r.
 • Członek zespołu - grupy roboczej Ministerstwa Zdrowia ds. opracowania zasad postępowania medycznego w zakresie łagodzenia bólu porodowego (2010-2011) - (współautorstwo Zasad postępowania medycznego w łagodzeniu bólu porodowego)
 • Przewodnicząca Komitetu Programowo-Redakcyjnego publikacji zwartych serii wydawniczej „Biblioteka Położnej”, Wyd. Lekarskie PZWL, zostało wydanych 10 pozycji.
 • Redaktor prowadzący publikacji zwartej wydawanej w zeszytach, co 2 miesiące „Kobieta i jej rodzina: Profesjonalny poradnik dla położnych.” Wyd. Raabe Warszawa, dotychczas ukazało się wydanie podstawowe i 29 zeszytów uzupełnień.

Zespół pracowników Zakładu Podstaw Położnictwa (wcześniej Samodzielnej Pracowni Umiejętności Położniczych) od chwili powstania, tj. od 2001r. stanowiły następujące osoby:

 1. dr hab. n. o zdr. GRAŻYNA J. IWANOWICZ-PALUS – kierownik, adiunkt – od 01.10.2001r – do chwili obecnej (do 30 września 2001r. zatrudniona na stanowiska adiunkta w Katedrze i Zakładzie Zarządzania w Pielęgniarstwie)
 2. dr hab. n. o zdr. AGNIESZKA BIEŃ – zatrudniona od 01.10.2001r. na stanowisku asystenta, a od 02.12.2008r.na stanowisku adiunkta – do chwili obecnej
 3. dr n. med. GRAŻYNA STADNICKA – zatrudniona od 01.10.2001r. na stanowisku asystenta, od 01.02.2007r. na stanowisku adiunkta, a od 01.02.2016r. na stanowisku starszego wykładowcy – do chwili obecnej
 4. dr n. o zdr. AGNIESZKA SKURZAK – zatrudniona od 03.10.2002r. na stanowisku instruktora, a od 01.10.2005r. do chwili obecnej na stanowisku wykładowcy
 5. dr n. o zdr. AGNIESZKA BAŁANDA-BAŁDYGA – zatrudniona 01.10.2004r. na stanowisku instruktora, a od 01.10.2006r. do chwili obecnej na stanowisku wykładowcy.
 6. dr n. o zdr. MARIOLA KICIA – zatrudniona od 01.10.2004r. na stanowisku instruktora, a od 01.10.2006r do chwili obecnej na stanowisku wykładowcy
 7. dr n. o zdr. EWA RZOŃCA – zatrudniona od 1.10.2011 na stanowisku asystenta, a od. 01.10.2016r. do chwili obecnej na stanowisku wykładowcy
 8. mgr poł. MARTA ZARAJCZYK – zatrudniona od 24.10.2006r. na stanowisku instruktora, a od 01.10.2015 do chwili obecnej na stanowisku wykładowcy
 9. mgr poł. DOMINIKA STOBNICKA – zatrudniona od 24.10.2006r. na stanowisku instruktora, a od 01.10.2015 do chwili obecnej na stanowisku wykładowcy
 10. mgr poł. JUSTYNA KRYSA – zatrudniona od 01.10.2008r. na stanowisku instruktora, a od 01.10.2017r. do chwili obecnej na stanowisku wykładowcy
 11. mgr poł. KATARZYNA DZIADUSZEK – zatrudniona od 1.10.2009 do chwili obecnej na stanowisku instruktora
 12. mgr poł. MAGDALENA KORŻYŃSKA-PIĘTAS – zatrudniona od 1.10.2011 do chwili obecnej na stanowisku instruktora
 13. mgr AGATA KOWALCZYK - zatrudniona od 1.01.2013 do chwili obecnej na stanowisku specjalisty inżynieryjno-technicznego.
 14. mgr poł. JOANNA PIECHOWSKA – doktorantka od 01.10.2015r.
 15. mgr poł. AGNIESZKA PIECZYKOLAN – doktorantka od 01.10.2017r.
 16. mgr MAGDALENA LEWICKA – zatrudniona od 03.10.2002r. na stanowisku instruktora, a od 01.10.2005r. do 30.09.2006r. na stanowisku wykładowcy (obecnie zatrudniona w Zakładzie Położnictwa, Ginekologii i Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego)
 17. mgr AGATA KROŚCIK – zatrudniona od 01.10.2003r. do 30.09.2005r. na stanowisku instruktora
 18. mgr poł. JOLANTA ZAJĄC – zatrudniona od 24.10.2006r do 31.01.2009r. na stanowisku instruktora
 19. dr n. med. ELŻBIETA WALENTYN – zatrudniona od 01.10.2008r. do 30.06.2015r na stanowisku instruktora
 20. mgr EWA SULENTA – zatrudniona od 1.10.2009 do 30.06.2014r na stanowisku instruktora

 

Aktualnie w Zakładzie Podstaw Położnictwa zatrudnionych jest 13 osób: na 2 stanowiskach naukowo-dydaktycznych (2 adiunktów – dr hab.) i 10 dydaktycznych (1 starszy wykładowca ze stopniem doktora nauk medycznych, 7 wykładowców w tym 4 ze stopniem doktora nauk o zdrowiu i 2 instruktorów) 1 osoba na stanowisku specjalisty inżynieryjno-technicznego oraz 2 doktorantów na studiach doktoranckich:

 

KIEROWNIK:

dr hab. n. o zdr.  GRAŻYNA J. IWANOWICZ-PALUS                    grazyna.iwanowicz-palus@umlub.pl

 

OBSŁUGA SEKRETARIATU:                   

mgr AGATA KOWALCZYK

specjalista inżynieryjno-techniczny                                          agata.kowalczyk@umlub.pl

 

ZESPÓŁ:                                                

Adiunkt dr hab. n. o zdr. AGNIESZKA BIEŃ agnieszka.bien@umlub.pl
Starszy Wykładowca dr n. med. GRAŻYNA STADNICKA grazyna.stadnicka@umlub.pl
Wykładowca dr n. o zdr. EWA RZOŃCA ewa.rzonca@umlub.pl
Wykładowca dr n. med. AGNIESZKA BAŁANDA-BAŁDYGA agnieszka.balanda@umlub.pl
Wykładowca dr n. o zdr. MARIOLA KICIA mariola.kicia@umlub.pl
Wykładowca dr n. o zdr. AGNIESZKA SKURZAK agnieszka.skurzak@umlub.pl
Wykładowca mgr poł. MARTA ZARAJCZYK marta.zarajczyk@gmail.com
Wykładowca mgr poł. DOMINIKA STOBNICKA dominka.stobnicka@umlub.pl
Instruktor mgr poł. JUSTYNA KRYSA justyna.krysa@umlub.pl
Instruktor mgr poł. MAGDALENA KORŻYŃSKA-PIĘTAS  

magdalena.korzynska-pietas@umlub.pl

Instruktor mgr poł. KATARZYNA DZIADUSZEK

 

Doktorantka mgr poł. JOANNA PIECHOWSKA  
Doktorantka mgr poł. AGNIESZKA PIECZYKOLAN  

                        

 

Pracownicy Zakładu Podstaw Położnictwa biorą udział w kształceniu podyplomowym położnych nie tylko na terenie województwa lubelskiego, ale i całego kraju:

 • są kierownikami specjalizacji, kursów kwalifikacyjnych, kursów specjalistycznych dla położnych i wykładowcami z zakresu opieki położniczej, ginekologicznej i neonatologicznej
 • przewodniczą i są członkami Państwowych Komisji Egzaminacyjnych
 • biorą udział w opracowywaniu ramowych i szczegółowych programów kursów i specjalizacji dla położnych
 • biorą udział w opracowywaniu standardów opieki położniczej.

 

Pracownicy Zakładu Podstaw Położnictwa są członkami:

 • Międzynarodowego Stowarzyszenia Położnych (ICM)
 • Polskiego Towarzystwa Położnych
 • Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego
 • Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego
 • Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego
 • Towarzystwa Absolwentów i Przyjaciół Akademii Medycznej w Lublinie.

 

WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA ZESPOŁU ZAKŁADU PODSTAW POŁOŻNICTWA

2010r. – Zespołowa Nagroda dydaktyczna Ministra Zdrowia za redakcję cyklu wydawniczego z serii „Biblioteka Położnej”: „Psychologia z położnictwie i ginekologii”, „Opieka przedkoncepcyjna”, „Opieka nad noworodkiem”, „Opieka nad kobietą ciężarną”, „Opieka nad wcześniakiem”

 

UCZESTNICTWO W PROGRAMACH EUROPEJSKICH I INNYCH PROGRAMACH MIĘDZYNARODOWYCH LUB KRAJOWYCH

 1. Uczestnictwo w EU-PHARE TWINNING PROJECT. Mutual Recognition of Qualifications of Medical Professions (Reference no. PL/IB/2002/SO/05 CRIS-number 2002/000-580-02-07):
 • 27-30.01.2004r. - Seminar "Sectoral System Directives with the special emphasis on Directives concerning Nurses and Midwives";
 • 07.05.2004r. - Seminar "Mutual Recognition of Health Care Professions - the General System";
 • 12-14.05.2004r. - Seminar "Mutual Recognition of Health Care Professions - Nurses and Midwives";
 • 02-03.07.2004r. - Seminar "Bridging Courses for Nurses and Midwives" (dr n. med. Grażyna Iwanowicz-Palus - udział czynny: "Realisation of the Courses Educational Curricula - Midwives")
 1. Współautorstwo i koordynacja (dr n. med. Grażyna Iwanowicz-Palus) - programu realizowanego przez Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu AM w Lublinie (CFCU/JKF/W/2004/aaw-6756 of. 16.12.2004) RECOGNITION OF QUALIFICATION FOR MEDICAL PROFESSIONS - BRIDGING TRAINING PROGRAMM FOR NURSES AND MIDWIVES - GRANT SCHEME UNDER PHARE PL2002/000-580.02.07.03 - Application no.9.
 2. NARODOWY PROGRAMU POLKARD 2006-2008 ,,Realizacja ogólnopolskiego programu prewencji, oraz poprawy wykrywalności i skuteczności leczenia nadciśnienia tętniczego, zespołu metabolicznego, zaburzeń lipidowych i węglowodanowych u dorosłych i dzieci, szczególnie w środowiskach małomiejskich i wiejskich, poprzez kontynuację i rozszerzenie Polskiego Projektu 400 Miast (zadanie nr 4.1.4 Programu POLKARD 2003-2005)’’ – koordynacja Prof. dr hab. Bogdan Wyrzykowski Klinika Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 Akademickie Centrum Kliniczne Akademii Medycznej w Gdańsku 80-211 ul Dębinki 7. Dr n. med. Grażyna Iwanowicz-Palus - udział w realizacji zadania w ramach interwencji antytytoniowej wśród ciężarnych kobiet narażonych na dym tytoniowy.
 3. Europejski Fundusz Społeczny, Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich, Działanie 1.1. „Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy”, Schemat a) „Wzmocnienie potencjału publicznych służb zatrudnienia”, projekt „Opracowanie i upowszechnianie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych” nr BDG-V-281-10-MK/05. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, 2006. – dr n. med. Grażyna Iwanowicz-Palus - recenzent Krajowego Standardu kwalifikacji zawodowych Położna (224201).

 

Współpraca międzynarodowa w ramach programu ERASMUS

 • Współpraca z Uniwersytetem KATHO – Katholieke Hogeschool Zwid – West – Valaanderen, Belgium Kortrijk w zakresie wymiany studentów i nauczycieli
 • Współpraca z Plymouth University, Drake Circus, Plymouth PL4 8AA, United Kingdom w zakresie wymiany nauczycieli

 

Współpraca z ośrodkami naukowymi w Polsce - w zakresie powstawania publikacji zwartych z cyklu „Biblioteka Położnej”, wyd. przez Wydawnictwo Lekarskie PZWL:

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
 • Uniwersytet Medyczny w Gdańsku
 • Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

 

WYBRANE OSIĄGNIĘCIA ORGANIZACYJNE:

 • Uczestnictwo w pracach Zespołu Ministerstwa Zdrowia (Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego) opracowującego ekspertyzę dotyczącą uznawania kwalifikacji zawodowych położnej zgodnych z dyrektywami Unii Europejskiej 80/154/EEC i 80/155/EEC.
 • Współautorstwo Standardów nauczania na kierunku położnictwo – studiów magisterskich i zawodowych, które znalazły umocowanie prawne jako załącznik nr 18 do Rozporządzenia MENiS z dnia 3 listopada 2003r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia standardów nauczania dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia (Dz. U. Nr 210 z 2003r. poz. 2040).
 • Współautorstwo Standardów nauczania na kierunku położnictwo – studiów I i II stopnia, które znalazły umocowanie prawne jako załącznik nr 16 do Rozporządzenia MENiS z dnia 13 maja 2005r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia standardów nauczania dla poszczególnych kierunków studiów i poziomów kształcenia (Dz. U. Nr 98 z 2005r. poz. 824).
 • Współautorstwo Standardów nauczania na kierunku położnictwo – studiów I i II stopnia, które znalazły umocowanie prawne jako załącznik nr 83 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007. w sprawie standardów kształcenia do poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz. U. Nr 164 z 2007r. poz. 1166).
 • Współautorstwo Standardu kształcenia dla kierunku studiów: położnictwo studia I stopnia oraz projektu Standardu kształcenia dla kierunku studiów: położnictwo studia II stopnia, w oparciu o efekty kształcenia w obszarze wiedzy, umiejętności i postaw, wynikających z wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji, które znalazły umocowanie prawne jako załącznik nr 5 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz. U. z dnia 5 czerwca 2012r., poz. 631).
 • Opracowanie na zlecenie Ministerstwa Zdrowia (Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego) kompetencji w zawodzie położnej oraz standardów nauczania na kierunku studiów położnictwo (uzupełniających tzw. pomostowych) - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 maja 2004r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów zawodowych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo przeznaczonych dla pielęgniarek i położnych posiadających świadectwo dojrzałości i będących absolwentami liceów medycznych, oraz medycznych szkół zawodowych kształcących w zawodzie pielęgniarki i położnej (Dz.U. Nr 110 poz. 1170 z dnia 13.05.2004r.)

Uczelnia

Kalendarz

Październik 2019