Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Wydział Lekarski

Dziekan Wydziału Lekarskiego

prof. dr hab. n. med.

Wojciech Załuska

 

Urodził się 25 października 1961 roku w Lublinie w rodzinie lekarskiej. Jest absolwentem III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie. W latach 1980-1986 odbył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Lublinie, uzyskując dyplom lekarza medycyny z wyróżnieniem. Specjalizację I stopnia w zakresie chorób wewnętrznych uzyskał w 1989 roku, II stopnia w 1996 roku, a następnie specjalizację w zakresie nefrologii w 1999 roku. Specjalizację w zakresie Zdrowie Publiczne uzyskał w 2004 roku, w zakresie hipertensjologii w 2006 roku, a specjalizację z transplantologii klinicznej w 2011 roku.


W 1992 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych, w 2001 roku – tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych, a w 2005 roku tytuł profesora nauk medycznych. Stanowisko profesora zwyczajnego otrzymał w 2009 roku.


W 1986 roku rozpoczął pracę w Katedrze i Zakładzie Farmakologii jako asystent-stażysta, a w 1987 roku w Katedrze i Klinice Nefrologii AM w Lublinie, gdzie pracuje do chwili obecnej w charakterze asystenta, adiunkta, profesora nadzwyczajnego oraz zwyczajnego.


W latach 1999-2003 Kierownik Ośrodka Dializoterapii SP ZOZ w Lubartowie.


Od 1 maja 2003 roku do chwili obecnej ordynator Oddziału Nefrologii i Nadciśnienia Tętniczego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie.


Od 1 lipca 2003 roku Kierownik Medyczny Stacji Gambro Health Care, potem Diaverum Polska w Lubartowie, oraz Lublinie od 2005 roku.


W latach 2005-2012 prodziekan II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym Akademii Medycznej w Lublinie odpowiedzialny za szkolenie anglojęzyczne. W roku 2012 został wybrany na stanowisko dziekana II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym Akademii Medycznej w Lublinie.


W latach 1992-1994 dr med. Wojciech Załuska był stypendystą Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) w Georg Haas Dialysezentrum Giessen, Niemcy – 18 miesięcy. W latach 1995-1996 przebywał na stypendium Albert Einstein College of Medicine w Oddziale Nefrologii i Nadciśnienia Beth Israel Medical Center w Nowym Jorku USA – 18 miesięcy. W 1998, 2001, 2002, 2005 oraz w 2007 roku pracował w Renal Research Institute, Nowy Jork, USA – jako profesor wizytujący.


Jest członkiem American Society of Nephrology oraz członkiem European Dialysis and Transplantation Association, American Society of Internal Artificial Organs, American Heart Association, Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego oraz Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego (członek zarządu głównego). Od 2006 roku jest również członkiem Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. Od 2007 roku Członek Komisji Nefrologicznej Wydziału Patofizjologii Polskiej Akademii Nauk.

 

Prodziekani Wydziału Lekarskiego

prof. dr hab. n. med.

Jarogniew Łuszczki

prof. dr hab. n. med.

Konrad Rejdak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urodził się 17 grudnia 1971 roku w Lublinie. Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie. W 1996 roku uzyskał dyplom lekarza medycyny z oceną celującą.

 

W latach 1996-2000 odbywał studia doktoranckie w Katedrze i Zakładzie Farmakologii i Toksykologii AM w Lublinie. Od 2000 roku pracuje w Katedrze i Klinice Neurologii UM w Lublinie, a od 1 stycznia 2013 roku pełni funkcję jej kierownika.


W 2000 roku zdał z wyróżnieniem egzamin specjalizacyjny Io, a w 2004 uzyskał specjalizację IIo w zakresie neurologii.


W 2000 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych (nagroda Prezesa Rady Ministrów RP za wyróżnioną pracę doktorską), w 2009 roku – tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych, a w 2012 roku tytuł profesora nauk medycznych.


W 2001 roku uzyskał w drodze konkursu Stypendium Unii Europejskiej (Marie Curie Training Fellowship) na 12 miesięcy, a następnie w 2003 roku wygrał konkurs na stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej na kolejne 12 miesięcy, które odbywał w Departament of Neuroinflammation, Institute of Neurology, University College London w Wielkiej Brytanii. Odbywał liczne szkolenia specjalizacyjne w dziedzinie neurologii (Diploma in Clinical Neurology oraz Gower’s clinical grand rounds w Instytucie Neurologicznym przy Queen Square w Londynie, następnie w Centrum Padaczkowym, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg w Niemczech).


Ponadto był członkiem – założycielem Europejskiego Stowarzyszenia Młodych Neurologów powstałego w 1999 roku pod patronatem Europejskiej Federacji Towarzystw Neurologicznych (EFNS). Obecnie jest członkiem Komitetu Edukacji EFNS oraz Komitetu Naukowego International Danube Symposium. Dodatkowo był organizatorem i przewodniczącym specjalnej sesji edukacyjnej na Światowym Kongresie Neurologii w Sydney (2005).


Prof. Rejdak był również członkiem Rady ds. Młodych Naukowców w latach 2010-2011, natomiast w latach 2011-2012 został powołany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do Zespołu Specjalistycznego Nauk Przyrodniczych i Medycznych do spraw projektów badawczych. Od 2012 jest członkiem Komitetu Neurobiologii, Polskiej Akademii Nauk.


Prof. Rejdak jest członkiem następujących towarzystw naukowych:

  1. Polskie Towarzystwo Neurologiczne.
  2. Polskie Towarzystwo Epileptologii.
  3. European Federation of Neurological Societies.
  4. World Federation of Neurology.

prof. dr hab. n. med.

Andrzej Stepulak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urodził się 2 września 1965 roku. Ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Lublinie w 1990 roku. Od 1997 roku rozpoczął pracę na stanowisku asystenta w Katedrze Biochemii i Biologii Molekularnej UM w Lublinie. W 1994 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych, a w roku 2008 stopień doktora habilitowanego nauk medycznych.


W 2011 roku otrzymał stanowisko profesora nadzwyczajnego.

 

Od 2009 roku jest Kierownikiem Katedry Biochemii i Biologii Molekularnej UM w Lublinie, a od 2012 roku pełni funkcję Prodziekana II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym UM w Lublinie.

 

Jest specjalistą w zakresie laryngologii.

dr hab. n. med.

Marek Sawicki

Uczelnia

Kalendarz

Sierpień 2020