Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Komisja Bioetyczna

Komisja Bioetyczna przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie
Al. Racławickie 1

20-059 Lublin

pokój nr 106

Nr telefonu + 48 81 448 5110

e-mail: komisja.bioetyczna@umlub.pl

 

 

 

Szanowni Państwo,

W związku z sytuacją epidemiologiczną prosimy o przesyłanie dokumentów w formie elektronicznej na adres e-mail: komisja.bioetyczna@umlub.pl, a następnie złożenie w wersji „papierowej" (oryginały podpisów), w wyznaczonym miejscu na parterze budynku Collegium Novum.

Terminy kolejnych posiedzeń Komisji Bioetycznej

 2022 r.
27 stycznia
24 lutego
31 marca
28 kwietnia
26 maja

30 czerwca

Lipiec - przerwa wakacyjna, posiedzenie nie odbywa się
Sierpień - przerwa wakacyjna, posiedzenie nie odbywa się
29 września
27 października
24 listopada
22 grudnia

 

 

Komunikat ws. zasad pracy Komisji Bioetycznej

W ostatnim czasie do Komisji Bioetycznej przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie wpływa kilkadziesiąt projektów w ciągu miesiąca. Znaczny ich odsetek na kilka dni przed posiedzeniem Komisji, istotnie później niż wynika to z ustalonych terminów. Dodatkowo Autorzy projektów oczekują wydania decyzji na najbliższym posiedzeniu Komisji.

 

 Ze względu na KONIECZNOŚĆ:

 

 • dokonywania wstępnej oceny formalnej, co często związane jest z potrzebą uzupełnienia dokumentacji lub naniesienia poprawek przez Autorów, co wymaga dodatkowego czasu,
 • umożliwienia zapoznania się i oceny projektów przez Członków Komisji przed posiedzeniem, na którym poszczególni Członkowie przedstawiają projekty przed głosowaniem

poniżej podane terminy składania wniosków są nieprzekraczalne:

 

 1. W przypadku nowego projektu badania klinicznego wieloośrodkowego: 4 tygodnie przed planowaną datą posiedzenia;
   
 2. W przypadku poprawek do badań klinicznych:
  1. kiedy wniosek dotyczy włączenia nowego ośrodka: 3 tygodnie przed planowaną datą posiedzenia,
  2. w pozostałych przypadkach: 3 tygodnie przed planowaną datą posiedzenia; 
    
 3. W przypadku pozostałych badań m. in. obserwacyjnych, nieinterwencyjnych, eksperymentów medycznych: 2 tygodnie przed planowaną datą posiedzenia.

 

Na jednym posiedzeniu Komisji Bioetycznej procedowane będzie 30 wniosków.

 

O kolejności procedowania decydować będzie kolejność wpłynięcia poprawnie opracowanego wniosku, zawierającego komplet dokumentów.

 

Zgodnie z art. 37t ust.1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2021.1977 t.j. z dnia 2021.10.29), Komisja bioetyczna wydaje opinie w terminie nie dłuższym niż 60 dni.

 

Komunikat w sprawie prowadzenia prac badawczych przez studenta lub doktoranta

W przypadku:

 

 1. prac badawczych prowadzonych przez studenta/ów (nie będących lub będących członkami koła naukowego), kierownikiem projektu składanego do Komisji Bioetycznej winien być opiekun naukowy lub opiekun koła naukowego. Student/studenci  wchodzą w skład zespołu badawczego. Na prowadzenie badań zgodę powinien wyrazić Kierownik właściwej jednostki;
 2. doktoranta Szkoły Doktorskiej, kierownikiem projektu składanego do Komisji Bioetycznej jest opiekun naukowy doktoranta lub promotor, a doktorant jest członkiem zespołu badawczego z zastrzeżeniem pkt 3;
 3. doktoranta Szkoły Doktorskiej, który  uzyskał grant i jest jego kierownikiem, wnioskuje do Komisji Bioetycznej jako kierownik projektu. Opiekun naukowy doktoranta  lub promotor wchodzi w skład zespołu badawczego.

 

 

Komunikat ws. ubezpieczenia OC eksperymentu medycznego

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, iż w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, Uniwersytet Medyczny w Lublinie zawarł Umowę w przedmiocie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przeprowadzającego eksperyment medyczny.

 

Powyższe ubezpieczenie wynika z obowiązującej od 1 stycznia 2021 ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1291)

 

W związku z powyższym badacze, którzy składają wnioski do Komisji Bioetycznej o wyrażenie zgody na przeprowadzanie eksperymentów medycznych, winni we wnioskach w zakresie ubezpieczenia OC wskazywać aktualnie obowiązującą Umowę nr UM – ZP-236-06- 22, a także DO KAŻDEGO BADANIA BADACZ MUSI POSIADAĆ INDYWIDUALNĄ POLISĘ.

 

Aby uzyskać polisę, należy wypełnić załączony kwestionariusz, wskazać grant, w ramach którego jest realizowany eksperyment i przesłać mailem na adres monika.kalan@umlub.pl.

 

W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny – 81 448 50 32.

 

Formularz zgłaszania eksperymentu kwalifikowanego do obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przeprowadzającego eksperyment medyczny

Nauka

Kalendarz

Lipiec 2022