Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Kształcenie doktorantów

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

rok akademicki 2019/2020 – II termin (sierpień 2019) + I termin (uzupełniająca)

 

Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na 4-letnie kształcenie w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (UML) dla osób, których projekt badawczy jest powiązany z realizacją Projektu Uniwersytetu finansowanego ze środków zewnętrznych

 

Kandydaci przystępujący do postępowania konkursowego winni wykazywać się m. in.:

 1. Uzyskaniem dyplomu ukończenia studiów I i II stopnia lub jednolitych magisterskich;
 2. Zaświadczenie Kierownika Projektu Uniwersytetu finansowanego ze środków zewnętrznych o przewidywanym udziale doktoranta (dotyczy tylko I terminu);
 3. Udokumentowanymi wynikami badań w formie publikacji lub głoszonymi na konferencjach, sympozjach;
 4. Czynną znajomością języka obcego na poziomie B2+ /w przypadku kandydatów posiadających ocenę w suplemencie z języka obcego, innego niż język angielski, certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie biegłości językowej B2+ (wykaz certyfikatów stanowi Załącznik Nr 6) lub zaświadczenie ze Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie biegłości językowej B2+/.

 

Kandydatem na promotora może być samodzielny pracownik Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, który w latach 2016-2018 miał dorobek naukowy opublikowany w czasopismach wymienionych na liście A, w wykazie MNiSW z dnia 26.01.2017 roku i którego okres zatrudnienia w UML nie kończy się przed upływem 4 lat od przyjęcia opieki naukowej nad Doktorantem Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Ponadto, może mieć pod opieką naukową co najwyżej 3 doktorantów studiów doktoranckich i Szkoły Doktorskiej UML(łącznie). Ilość doktorantów może być zwiększona pod warunkiem uzyskania zgody Rektora. Uzyskanie zgody Rektora winno nastąpić przed rozpoczęciem procesu rekrutacji a ewentualna zgoda jest dokumentem obowiązkowym składanym przez kandydata. Wzór podania oraz zgoda Rektora stanowi Załącznik Nr 5.

 

Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy i opiera się na ocenie punktowej. Na kształcenie w Szkole Doktorskiej UML przyjęte zostaną osoby, które w toku postępowania kwalifikacyjnego uzyskają odpowiednio wysoką punktację mieszczącą się w limitach miejsc. Przez odpowiednio wysoką punktację rozumie się uzyskanie łącznie co najmniej 50% pkt z oceny projektu badawczego oraz co najmniej 9,5 pkt za egzamin kwalifikacyjny.

 

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:

 1. Złożenie przez osobę ubiegającą się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej UML wymaganych dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 oraz dokumentów opcjonalnych, o których mowa w § 7 ust. 2;
 2. Ocenę projektu badawczego;
 3. Egzamin kwalifikacyjny, obejmujący sprawdzenie poziomu wiedzy w zakresie dyscypliny, w tym ocena umiejętności prowadzenia dyskusji i formułowania opinii dotyczących obszaru projektu badawczego;
 4. Potwierdzenie znajomości języka angielskiego na poziomie biegłości językowej B2+;
 5. Ocenę osiągnięć, zdolności i predyspozycji kandydata do pracy naukowej.
 6. Ustalenie i ogłoszenie listy osób przyjętych na I rok do Szkoły Doktorskiej UML;
 7. Wydanie decyzji lub zaświadczenia.

 

Osoby ubiegające się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej UML zobowiązane są złożyć w terminie 19.08.2019 – 30.08.2019 dokumenty określone w § 7 warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej UML na rok akademicki 2019/2020, w siedzibie:

 

 • dla dyscypliny nauki farmaceutyczne – Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej – osoba do kontaktu Magdalena Krasnodębska, ul. Chodźki 1, pok. nr 21, tel.: 81 448-70-03
 • dla dyscypliny nauki medyczne:

- Dziekanatu I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym – osoba do kontaktu Karolina Sienkiewicz, ul. Chodźki 19, pok. nr 206, piętro II, tel.: 81 448-60-06

lub

- Dziekanatu II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym – osoba do kontaktu Katarzyna Ożga, ul. Chodźki 19, pok. nr 4, piętro III, tel.: 81 448-63-03

 

 • dla dyscypliny nauki o zdrowiu – Dziekanatu Nauk o Zdrowiu – osoba do kontaktu Maryla Tębikowska, ul. Staszica 4/6, pok. 19, tel.: 81 448-67-14.

Dodatkowa osoba do kontaktu: Stanowisko ds. studiów doktoranckich – Jowita Kałkus, Al. Racławickie 1, pok. 41, tel.: 81 448-51-33.

 

Dokumentację należy składać w białych podpisanych teczkach.

 

Kandydat załącza potwierdzony własnym podpisem wykaz złożonych dokumentów. Dokumenty sporządzone w innym języku niż polski lub angielski muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

 

Podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej UML, wraz z dokumentami określonymi w § 7 ust. 1 i 2, złożone po terminie pozostawia się bez rozpoznania, bez względu na przyczyny niedotrzymania terminu złożenia podania/dokumentów. Za termin złożenia podania/dokumentów uznaje się dzień, w którym dokumenty wpłynęły do Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

23 września 2019 roku na stronie internetowej Uczelni zostanie umieszczona lista rankingowa osób, które w toku postępowania kwalifikacyjnego uzyskają najwyższą liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia na studia zgodnie z limitem miejsc.

 

Warunkiem przyjęcia jest dostarczenie przez kandydata, umieszczonego na liście rankingowej aktualnych wyników badań i szczepień ochronnych, tzn.:

 1. zaświadczenie od lekarza medycyny pracy – sporządzone na podstawie skierowania na badania dostępnego w odpowiednim Dziekanacie,
 2. książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych lub orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych,
 3. szczepienia ochronne przeciw WZW typu B.

Wyniki rekrutacji

Oferta edukacyjna

Kalendarz

Grudzień 2019