Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Kształcenie doktorantów

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Rok akademicki 2020/2021 – I termin (lipiec 2020)

 

 

Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na 4-letnie kształcenie w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (UML) dla osób, których projekt badawczy jest powiązany z realizacją Projektu Uniwersytetu finansowanego ze środków zewnętrznych.

 

Kandydaci przystępujący do postępowania konkursowego winni wykazywać się m. in.:

 1. Uzyskaniem dyplomu ukończenia studiów I i II stopnia lub jednolitych magisterskich;
 2. Zaświadczenie Kierownika Projektu Uniwersytetu finansowanego ze środków zewnętrznych o przewidywanym udziale doktoranta;
 3. Udokumentowanymi wynikami badań w formie publikacji lub głoszonymi na konferencjach, sympozjach;
 4. Czynną znajomością języka obcego na poziomie B2+ /w przypadku kandydatów posiadających ocenę w suplemencie z języka obcego, innego niż język angielski, certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie biegłości językowej B2+ (wykaz certyfikatów stanowi Załącznik Nr 6) lub zaświadczenie ze Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie biegłości językowej B2+/.

 

Kandydatem na promotora może być samodzielny pracownik Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, który w latach 2015-2019 miał dorobek naukowy opublikowany w czasopismach posiadających wskaźnik IF i którego okres zatrudnienia w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie nie kończy się przed upływem 4 lat od przyjęcia opieki naukowej nad doktorantem Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Ponadto, może mieć pod opieką naukową co najwyżej 3 doktorantów studiów doktoranckich i Szkoły Doktorskiej UML(łącznie). Ilość doktorantów może być zwiększona pod warunkiem uzyskania zgody Rektora. Uzyskanie zgody Rektora winno nastąpić przed rozpoczęciem procesu rekrutacji a ewentualna zgoda jest dokumentem obowiązkowym składanym przez kandydata. Wzór podania oraz zgoda Rektora stanowi Załącznik Nr 5.

 

Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy i opiera się na ocenie punktowej. Na kształcenie w Szkole Doktorskiej UML przyjęte zostaną osoby, które w toku postępowania kwalifikacyjnego uzyskają odpowiednio wysoką punktację mieszczącą się w limitach miejsc. Przez odpowiednio wysoką punktację rozumie się uzyskanie łącznie co najmniej 50% pkt z oceny projektu badawczego oraz co najmniej 9,5 pkt za egzamin kwalifikacyjny.

 

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:

 1. Złożenie przez osobę ubiegającą się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej UML wymaganych dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 oraz dokumentów opcjonalnych, o których mowa w § 7 ust. 2 (warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na rok akademicki 2020/2021);
 2. Ocenę projektu badawczego;
 3. Egzamin kwalifikacyjny, obejmujący sprawdzenie poziomu wiedzy w zakresie dyscypliny, w tym ocena umiejętności prowadzenia dyskusji i formułowania opinii dotyczących obszaru projektu badawczego;
 4. Potwierdzenie znajomości języka angielskiego na poziomie biegłości językowej B2+;
 5. Ocenę osiągnięć, zdolności i predyspozycji kandydata do pracy naukowej.
 6. Ustalenie i ogłoszenie listy osób przyjętych na I rok do Szkoły Doktorskiej UML;
 7. Wydanie decyzji lub zaświadczenia.

 

Osoby ubiegające się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej UML zobowiązane są złożyć w terminie 01.07.2020 – 10.07.2020 dokumenty określone w § 7 warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej UML na rok akademicki 2020/2021, w siedzibie:

 • dla dyscypliny nauki farmaceutyczne – Biuro Szkoły Doktorskiej – osoba do kontaktu Pani Magdalena Krasnodębska, ul. Chodźki 7, pok. nr 307, piętro III, tel.: 81 448-77-00
 • dla dyscypliny nauki medyczne:
  - Biuro Szkoły Doktorskiej – osoby do kontaktu Pani Karolina Sienkiewicz lub Pani Agnieszka Sieradzka, ul. Chodźki 7, pok. nr 308, piętro III, tel.: 81 448-77-04
 • dla dyscypliny nauki o zdrowiu – Biuro Szkoły Doktorskiej – osoba do kontaktu Pani Maryla Tębikowska, ul. Chodźki 7, pok. 307, tel.: 81 448-77-00.

Dodatkowa osoba do kontaktu: Biuro Szkoły Doktorskiej – Pani Jowita Kałkus, ul. Chodźki 7, pok. 309, tel.: 81 448-77-02.

 

Dokumentację należy składać w białych podpisanych teczkach.

 

Kandydat załącza potwierdzony własnym podpisem wykaz złożonych dokumentów.

 

Dokumenty sporządzone w innym języku niż polski lub angielski muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

 

Podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej UML, wraz z dokumentami określonymi w § 7 ust. 1 i 2 (warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na rok akademicki 2020/2021), złożone po terminie pozostawia się bez rozpoznania, bez względu na przyczyny niedotrzymania terminu złożenia podania/dokumentów. Za termin złożenia podania/dokumentów uznaje się dzień, w którym dokumenty wpłynęły do Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

31 lipca 2020 roku na stronie internetowej Uczelni zostanie umieszczona lista rankingowa osób, które w toku postępowania kwalifikacyjnego uzyskają najwyższą liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia na studia zgodnie z limitem miejsc.

 

Warunkiem przyjęcia jest dostarczenie przez kandydata, umieszczonego na liście rankingowej aktualnych wyników badań i szczepień ochronnych, tzn.:

 1. zaświadczenie od lekarza medycyny pracy – sporządzone na podstawie skierowania na badania dostępnego w Biurze Szkoły Doktorskiej,
 2. książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych lub orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych,
 3. szczepienia ochronne przeciw WZW typu B.

Oferta edukacyjna

Kalendarz

Lipiec 2020