Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Ogłoszenia

17.06.2019

Informacja o stypendiach w roku akademickim 2019/2020

W związku z wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku, przedstawiamy najważniejsze zmiany dotyczące ubiegania się o świadczenia dla studentów i doktorantów* na rok akademicki 2019/2020

 

 1. Świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1–4 i art. 359 ust. 1 (tj.: stypendium socjalne; stypendium dla osób niepełnosprawnych; zapomoga; stypendium rektora i stypendium ministra) przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat;
  „(…) Oznacza to, że łączny okres, w którym dana osoba może otrzymywać świadczenia w ramach studiów – niezależnie od ich rodzaju i długości trwania, jak też uczelni, na których są odbywane – nie może przekroczyć 6 lat. Termin ten biegnie również wówczas, gdy osoba znajduje się na urlopie od zajęć, ale pozostaje na studiach. W przypadku przerwania studiów i ponownego ich podjęcia, liczenie wskazanego okresu jest kontynuowane, a nie rozpoczyna się od nowa. Pozwoli to przeciwdziałać zjawisku wielokrotnego rekrutowania się na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia tylko w celu uzyskania świadczeń pomocy materialnej.

  Kolejno, uczelniane świadczenia pomocy materialnej oraz stypendium Ministra za znaczące osiągnięcia nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny – niezależnie, kiedy został on uzyskany i na jakim kierunku. Prawa do tych świadczeń pozbawiona jest także osoba posiadająca tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia. Wskazane obostrzenia dotyczą także tytułów zawodowych uzyskanych za granicą.” [Przewodnik po systemie szkolnictwa wyższego i nauki Warszawa 2019 Część I]

  Student ubiegający się albo otrzymujący świadczenia, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić uczelnię o wystąpieniu okoliczności, o których mowa powyżej ze skutkiem utraty prawa do nich.
   
 2. Istotną zmianą w przypadku studenta, który ubiega się o stypendium socjalne przy dochodzie na osobę w rodzinie do 528 zł jest wprowadzenie obowiązku przedłożenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny (art. 88 ust. 4 ustawy) obejmującego okres od roku bazowego (tj. roku poprzedzającego rok akademicki, w którym student ubiega się o świadczenie) do dnia wydania zaświadczenia. Jeżeli wnioskodawca nie dołączy takiego zaświadczenia, komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna ma obowiązek co do zasady odmówić przyznania stypendium socjalnego takiemu studentowi. Należy zwrócić uwagę, że zaświadczenie zawierające tylko informację, że student/rodzina studenta korzysta lub nie korzysta z pomocy ośrodka pomocy społecznej nie jest informacją wystarczającą.

  Jednocześnie wprowadzono również zapis, że w wyjątkowych sytuacjach gdy przyczyny niedołączenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej są uzasadnione oraz student w sposób przekonujący udokumentował źródła utrzymania rodziny komisja może przyznać świadczenie. Uznanie przez organ, że student nie udokumentował źródeł utrzymania rodziny w sposób wiarygodny i zupełny, powoduje odmowę przyznania stypendium.

  Uwaga! Poniżej przedstawiamy przykładowy wzór wniosku o wydanie zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej.
   
 3. Kolejną zmianą jest dopuszczenie otrzymywania przez studenta stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości w każdym „szczególnie uzasadnionym przypadku”, które zostanie doprecyzowane w Regulaminie świadczeń dla studentów.
   
 4. Przy stypendium rektora doprecyzowano osiągnięcia sportowe. To oznacza, że stypendium rektora może otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.
   
 5. Zmieniono zasady przyznawania stypendium rektora dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego. Przysługuje ono bezwzględnie w przypadku złożenia stosownego wniosku:
 • laureatom olimpiady międzynarodowej albo laureatom lub finalistom olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty;
 • medalistom co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.
   
 1. Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student/doktorant*, który posiada jedno z orzeczeń należących do zamkniętego katalogu tj. orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

 

* dotyczy wyłącznie doktorantów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Czerwiec 2020