Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum aktualności - rok 2013

02.10.2013

Informacja o kredytach studenckich w roku akademickim 2013/2014

Do dnia 15 listopada 2013 roku studenci i doktoranci mogą ubiegać się o niskooprocentowane kredyty studenckie. Nowością w roku akademickim 2013/2014 – wprowadzoną rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 września 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich – jest możliwość przedstawiania przy ubieganiu się o kredyt oświadczeń o dochodach członków rodziny studenta lub doktoranta oraz uproszczenie wzorów zaświadczeń o odbywaniu studiów.

 

Nowe przepisy pozwalają również na uniknięcie formalności związanych z aneksowaniem umowy w przypadku wydłużenia okresu studiów, np. z powodu urlopu, niezaliczenia roku lub przesunięcia terminu złożenia egzaminu dyplomowego. Wydłużenie okresu wypłacania kredytu – poza okres ustalony przy podpisywaniu umowy – nastąpi wyłącznie na wniosek kredytobiorcy. Celem wprowadzonych zmian było dalsze usprawnienie procedur związanych z obsługą systemu kredytów studenckich.
Kredyty studenckie z dopłatą do oprocentowania z budżetu państwa zostały wprowadzone w 1998 roku jako element rozszerzenia dostępu do szkolnictwa wyższego. Kredyty te są udzielane przez banki komercyjne, z wykorzystaniem ich kapitału, co pozwala na efektywniejsze zwiększenie pomocy materialnej dla studentów i doktorantów.

 

Osoby uprawnione do kredytu
Prawo do otrzymania kredytów mają studenci i doktoranci uczelni, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), będący osobami cywilnymi, pod warunkiem, że rozpoczęli studia wyższe przed ukończeniem 25 roku życia.

 

Składanie wniosku o kredyt
Wniosek o przyznanie kredytu składa się do dnia 15 listopada 2013 r. w jednym z następujących banków:

 1. PKO Bank Polski S.A.
 2. Bank PEKAO S.A.
 3. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi).
 4. SGB-Bank S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi).

 

Do wniosku dołącza się zaświadczenie z uczelni o odbywaniu studiów, dokumenty wymagane do celów poręczenia kredytu, a także oświadczenie o aktualnej liczbie członków rodziny oraz oświadczenia lub zaświadczenia o uzyskanych dochodach z poprzedniego roku. Formularz wniosku o kredyt oraz wzory oświadczeń o dochodach członków rodziny będzie można uzyskać w oddziałach ww. banków.

 

Decyzja o przyznaniu kredytu
W grudniu 2013 roku Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustali maksymalną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do otrzymania kredytu studenckiego. W roku akademickim 2012/2013 dochód na osobę w rodzinie studenta uprawniający do otrzymania kredytu wynosił 2.300 zł

 

W terminie do dnia 15 lutego 2014 roku bank dokona oceny zabezpieczenia spłaty kredytu. Bank odmówi zawarcia ze studentem umowy, jeżeli poręczenie okaże się niewystarczające. W przypadku oceny negatywnej student będzie mógł w terminie do dnia 28 lutego 2014 roku złożyć wniosek o udzielenie kredytu w innym banku. Umowy o kredyt mogą być podpisywane do 31 marca 2014 roku.

 

Poręczenie spłaty kredytu
W przypadku braku możliwości sprostania wymogom banków w zakresie zabezpieczenia spłaty kredytu, przy ubieganiu się o kredyt student może się starać o poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego oraz o poręczenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

W roku akademickim 2010/2011 wprowadzono nowe, korzystniejsze warunki poręczeń kredytów studenckich przez Bank Gospodarstwa Krajowego:

 • 100% – w przypadku studentów, którzy zostali pozbawieni całkowicie opieki rodzicielskiej lub jako pozbawieni częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej umieszczeni byli w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej rodzinnej, socjalizacyjnej albo resocjalizacyjnej (z wyłączeniem placówek resocjalizacyjnych prowadzących działalność w formie całodobowej turnusowej lub okresowej), bez względu na dochód,
 • 100% – w przypadku studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 600 zł,
 • 70% – w przypadku studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 1000 zł.

Szczegółowych informacji na temat ww. poręczeń udzielają wszystkie banki kredytujące.

 

O poręczenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mogą ubiegać się studenci zamieszkujący na obszarze wsi. Agencja może poręczać do 80% lub do 100% wykorzystanej kwoty kredytu w zależności od wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta. Poręczenie Agencji w wysokości 100% mogą uzyskać studenci, których dochód na osobę w rodzinie, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o pożyczkach i kredytach studenckich, nie przekracza 600 zł. O poręczenia Agencji można ubiegać się w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz w SGB-Banku S.A.

 

Okres i warunki wypłacania kredytu
Kredyt studencki jest udzielany na okres studiów i wypłacany maksymalnie przez okres 6 lat, a w przypadku studiów doktoranckich – przez okres 4 lat. Rata kredytu jest ustalana corocznie w drodze rozporządzenia ministra. W roku akademickim 2013/2014 wynosi ona 600 zł miesięcznie. Transze kredytu wypłacane są przez okres 10 miesięcy w roku akademickim. Warunkiem otrzymywania kredytu jest posiadanie statusu studenta lub doktoranta potwierdzone ważną legitymacją studencką lub doktorancką.

 

Obowiązki kredytobiorcy
Kredytobiorca jest zobowiązany, do czasu ukończenia studiów, do przedstawiania w banku w terminach do dnia 31 października i 31 marca ważnej legitymacji studenckiej lub doktoranckiej, a w przypadku gdy przebywa za granicą – zaświadczenia o odbywaniu studiów.

 

Kredytobiorca musi również powiadomić bank o każdym zdarzeniu powodującym wydłużenie okresu, na jaki został udzielony kredyt, np. o niezaliczeniu semestru lub roku studiów, o udzielonym urlopie, czy też o zawieszeniu w prawach studenta lub doktoranta. Kredytobiorca ma wówczas prawo do złożenia w banku wniosku o wydłużenie okresu kredytowania. W przeciwnym razie ustalony przy podpisywaniu umowy o kredyt termin rozpoczęcia spłaty nie ulegnie zmianie.

 

Należy również powiadomić bank o utracie statusu studenta lub doktoranta (skreśleniu z listy studentów lub doktorantów), jak również o ukończeniu studiów tj. złożeniu egzaminu dyplomowego (potwierdzonego dyplomem) lub – w przypadku doktorantów – uzyskaniu stopnia naukowego doktora (również potwierdzonego dyplomem).

 

Okres i warunki spłaty kredytu
Spłata kredytu rozpoczyna się po upływie dwóch lat od daty terminu ukończenia studiów albo terminu, w którym zgodnie z ostatnim przedstawionym zaświadczeniem o odbywaniu studiów kredytobiorca powinien ukończyć studia – w zależności od tego, który termin nastąpił wcześniej. Liczba rat spłaty kredytu stanowi dwukrotność liczby wypłaconych rat kredytu. W okresie pobierania kredytu oraz w trakcie dwuletniego okresu karencji odsetki od kredytu spłacane są przez budżet państwa. W okresie spłaty kredytu odsetki spłacane przez kredytobiorcę są naliczane w wysokości 1/2 stopy redyskontowej weksli Narodowego Banku Polskiego, która wynosi obecnie 2,75% (wrzesień 2013 r.).

 

W przypadku przejściowych trudności w spłacie kredytu, bank może zmniejszyć na okres pół roku wysokość raty spłaty kredytu do 20% przeciętnego miesięcznego dochodu kredytobiorcy z ostatnich trzech miesięcy.

 

Zawieszenie spłaty kredytu
Jeżeli kredytobiorca znajdzie się w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej utratą stałego źródła dochodu lub przypadkiem losowym uniemożliwiającym spłatę kredytu, może wystąpić do banku z wnioskiem o zawieszenie spłaty kredytu wraz z odsetkami na okres maksymalnie 12 miesięcy.

 

Umorzenie spłaty kredytu
Jeżeli kredytobiorca ukończył studia w grupie 5% najlepszych absolwentów uczelni, może uzyskać umorzenie 20% kredytu. Umorzeń dokonuje właściwy bank na wniosek kredytobiorcy, potwierdzony przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni lub inny jednoosobowy organ uczelni. Wniosek należy złożyć w terminie 30 dni od dnia uzyskania tego potwierdzenia.

 

Kredyt może być również umorzony częściowo lub w całości z uwagi na trudną sytuację życiową lub trwałą utratę zdolności do spłaty zobowiązań. Umorzeń dokonuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego na wniosek kredytobiorcy.

 

Przez trudną sytuację życiową rozumie się udokumentowaną przez ośrodek pomocy społecznej trudną sytuację życiową kredytobiorcy i członków jego rodziny, w której spełnione są przesłanki uzasadniające korzystanie ze świadczeń z systemu pomocy społecznej, albo trudną sytuację materialną wynikającą z przypadku losowego powodującego długotrwałą utratę zdolności do spłaty zobowiązań, w szczególności: choroby kredytobiorcy lub członka jego rodziny, konieczności sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny, szkody spowodowanej przez pożar, powódź lub inną katastrofę.

 

Załączniki:

 1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich.
 2. Załącznik nr 1 do rozporządzenia – zaświadczenie o odbywaniu studiów.
 3. Załącznik nr 2 do rozporządzenia – zaświadczenie o odbywaniu studiów doktoranckich.
 4. Instrukcja wypełniania zaświadczeń o odbywaniu studiów.
 5. Zarządzenie Rektora nr 68/2012 z dnia 05 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia 5% najlepszych absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, którzy mogą ubiegać się o 20% umorzenia kredytu studenckiego lub pożyczki studenckiej.


Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Uczelnia

Kalendarz

Grudzień 2023