Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum aktualności - rok 2016

20.01.2016

Laureaci 9. edycji konkursów OPUS, PRELUDIUM i SONATA

Z przyjemnością informujemy o nowych projektach badawczych, które otrzymały finansowanie z Narodowego Centrum Nauki.

 

W ramach rozstrzygniętej, 9. edycji konkursów OPUS, PRELUDIUM i SONATA, zostało zakwalifikowanych do finansowania siedem projektów:

 

OPUS 9

 • Tytuł: „Uwarunkowania molekularne przekształcenia nabłonkowo-mezenchymalnego w komórkach nowotworowych”.
  Kierownik projektu: prof. dr Adolfo Rivero Muller, profesor wizytujący, Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej (IIWL).
 • Tytuł: „Interakcje między powszechnie stosowanymi lekami antyarytmicznymi i przeciwpadaczkowymi w modelu uogólnionych napadów toniczno-klonicznych - teoretyczne podstawy leczenia pacjentów z padaczką i zaburzeniami rytmu”.
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Kinga K. Borowicz–Reutt, kierownik Samodzielnej Pracowni Neuropatofizjologii Doświadczalnej (II WL).
 • Tytuł: „Spektroskopia rezonansu magnetycznego w badaniu zmian koncentracji metabolitów mózgu w wyniku diety bakteryjnej.”
  Kierownik projektu: prof. Grzegorz Stanisz, profesor wizytujący, Pracownia Neuroinżynierii Klinicznej, Katedry i Kliniki Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej (II WL).

 

SONATA 9

 • Tytuł: „Zastosowanie nowoczesnej platformy chromatograficznej z biodetekcją: HPLC-DAD/MAO A/ESI-TOF-MS jako metody skriningowej do oceny właściwości przeciwdepresyjnych związków pochodzenia naturalnego”.
  Kierownik projektu: dr Wirginia Kukuła-Koch, adiunkt, Katedra i Zakład Farmakognozji z Pracownią Roślin Leczniczych (Wydz. Farmaceutyczny).
 • Tytuł: „Rola pochodnych tryptofanu, ligandów AhR, w melanomagenezie indukowanej promieniowaniem UVB - badania in vitro i in vivo”.
  Kierownik projektu: dr Katarzyna Walczak, asystent, Zakład Farmakologii (Wydz. Nauk o Zdrowiu).
 • Tytuł: „Nanonośniki leku w fotodynamicznej inaktywacji biofilmu drożdżaków.”
  Kierownik projektu: dr Jan Sobczyński, asystent, Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej (Wydz. Farmaceutyczny).

 

PRELUDIUM 9

 • Tytuł: „Korelacja ekspresji białka Dcx i migracji komórek glejaka pochodzących od pacjentów, z zastosowaniem kurzego zarodka z żelatynową gąbką na błonie kosmówkowo-omoczniowej.”
  Kierownik projektu: mgr inż. Adrian Odrzywolski, doktorant, Katedra i Klinika Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej (II WL).

Uczelnia

Kalendarz

Listopad 2021