Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

08.01.2020

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na rok akademicki 2019/2020 – III termin

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

rok akademicki 2019/2020 – III termin (styczeń 2020)

 

Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na 4-letnie kształcenie w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (UML) dla osób, których projekt badawczy jest powiązany z realizacją Projektu Uniwersytetu finansowanego ze środków zewnętrznych.

 

Kandydaci przystępujący do postępowania konkursowego winni wykazywać się m. in.:

  1. Uzyskaniem dyplomu ukończenia studiów I i II stopnia lub jednolitych magisterskich;
  2. Zaświadczenie Kierownika Projektu Uniwersytetu finansowanego ze środków zewnętrznych o przewidywanym udziale doktoranta;
  3. Udokumentowanymi wynikami badań w formie publikacji lub głoszonymi na konferencjach, sympozjach;
  4. Czynną znajomością języka obcego na poziomie B2+ /w przypadku kandydatów posiadających ocenę w suplemencie z języka obcego, innego niż język angielski, certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie biegłości językowej B2+ (wykaz certyfikatów stanowi Załącznik Nr 6) lub zaświadczenie ze Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie biegłości językowej B2+/.

 

Szczegóły rekrutacji.

Uczelnia

Kalendarz

Sierpień 2020