Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum komunikatów - rok 2021

18.02.2021

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę przewozu, spopielenia i pochówku Donatorów na terenie całej Polski.

Tryb postępowania: zamówienie poniżej progu stosowania ustawy Pzp zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 Pzp. Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U.2019 poz.2019 ze zm.).

 

I. Przedmiotowy opis usługi:

Usługa odbioru, transportu, spopielenia i pochówku Donatorów na terenie całej Polski.

Termin obowiązywania umowy: 48 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania kwoty 120 000,00 zł netto.

 

II. Szczegółowy opis usługi:

 1. odbiór oraz transport zwłok, z terenu całej Polski do Zakładu Anatomii Prawidłowej Katedry Anatomii Człowieka przy ul. Jaczewskiego 4 w Lublinie, które podpisały Akt Donacji,
 2. przewóz zwłok do spalarni,
 3. spopielenie zwłok w trumnie papierowej,
 4. transport z miejsca spopielenia do miejsca pochówku,
 5. uiszczenie opłat cmentarnych za: wynajęcie kaplicy, wjazd na cmentarz, opłaty związane z ceremonią według wyznania Donatora, opłaty za oprawę muzyczną, opłaty za użytkowanie grobu,
 6. pochówek
 • w urnie kompozytowej lub w trumnie drewnianej,
 • wieniec z kwiatów żywych z 24 róż żywych do każdego pogrzebu odbywającego się na terenie całej Polski,
 1. umieszczenie na urnie/ trumnie tabliczki imiennej,
 2. opieka nad grobem - jeden grób (pomnik + opaska wokół pomnika) murowany podwójny (sprzątanie, mycie, zapalanie raz w miesiącu znicza, położenie 4 razy w roku wieńca z 24 żywych kwiatów: róże, wielkość średnia, podkład jodłowy, liść palmy i zieleń dekoracyjna, tj. na Święta Wielkiejnocy, 15 sierpnia, Święto Zmarłych, Święta Bożego Narodzenia),
 3. opieka nad grobem - dwa groby murowane podwójne grób (pomnik + opaska wokół pomnika) - sprzątanie, mycie,
 4. dochowanie do grobu murowanego trumny,
 5. dochowanie do grobu murowanego urny,

 

Jednocześnie informujemy, że Zakład Anatomii Prawidłowej Katedry Anatomii Człowieka przyjmuje zwłoki w dni robocze od godz. 8.00 do 15.00 lub w innych godz. po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

 

W przypadku braku możliwości przyjęcia ciała przez Zakład Anatomii Prawidłowej po godz. 15.00 Zleceniobiorca winien przechowywać zwłoki w chłodni do godziny 8.00 rano następnego dnia roboczego bez obciążania Zleceniodawcy.

 

Oferta powinna zawierać ceny zryczałtowane i jednostkowe:

 1. odbioru oraz transportu zwłok, z terenu całej Polski do Zakładu Anatomii Prawidłowej Katedry Anatomii Człowieka przy ul. Jaczewskiego 4 w Lublinie osób które podpisały Akt Donacji- PLN/km, - maksymalna do uzyskania liczba pkt- 7,
 2. przewozu zwłok do spalarni oraz spopielenie zwłok w trumnie papierowej, maksymalna do uzyskania liczba pkt- 22,
 3. transportu z miejsca spopielenia do miejsca pochówku- PLN/km, maksymalna do uzyskania liczba pkt- 22,
 4. suma opłat związanych z pochówkiem: wynajęcie kaplicy, wjazd na cmentarz, opłaty związane z ceremonią według wyznania Donatora, opłaty za oprawę muzyczną, za osobę niosącą krzyż, mistrza ceremonii, udział żałobników, opłaty za użytkowanie grobu, wieniec z 24 żywych kwiatów: róże, wielkość średnia, podkład jodłowy, liść palmy i zieleń dekoracyjna, do każdego pogrzebu odbywającego się na terenie całej polski, maksymalna do uzyskania liczba pkt- 26,
 5. pochówku:
 • w urnie kompozytowej, umieszczenie na urnie tabliczki imiennej, maksymalna do uzyskania liczba pkt- 14,
 • w trumnie drewnianej, umieszczenie na trumnie tabliczki imiennej, maksymalna do uzyskania liczba pkt- 1,
 1. opieka nad grobem- jeden grób (pomnik + opaska wokół pomnika) murowany podwójny- sprzątanie, mycie, zapalanie raz w miesiącu znicza i położenie 4 razy w roku wieńca z 24 żywych kwiatów: róże, wielkość średnia, podkład jodłowy, liść palmy i zieleń dekoracyjna, w tym na Święta Wielkiejnocy, 15 sierpnia, Święto Zmarłych, Święta Bożego Narodzenia - PLN/ rok, maksymalna do uzyskania liczba pkt- 1,
 2. opieka nad grobem- dwa groby (pomnik + opaska wokół pomnika) murowane podwójne- raz w miesiącu sprzątanie, mycie – PLN/ rok, maksymalna do uzyskania liczba pkt- 1,
 3. dochowanie do grobu murowanego trumny- zdjęcie płyty pomnika, umieszczenie trumny do grobu, blokada wewnętrzna trumny, założenie płyty pomnika oraz inne niezbędne prace konieczne do zabezpieczenia miejsca pochówku, maksymalna do uzyskania liczba pkt- 1,
 4. dochowanie do grobu murowanego urny- zdjęcie płyty pomnika, umieszczenie urny do grobu, blokada wewnętrzna urny, założenie płyty pomnika oraz inne niezbędne prace konieczne do zabezpieczenia miejsca pochówku, maksymalna do uzyskania liczba pkt- 5,

 

 

III. Kryteria oceny ofert:

Kryterium oceny oferty:

Ocenie podlegać będzie każda usługa określona w  ofercie.

Ocena ofert prowadzona będzie zgodnie z wyliczeniami uzyskanymi z zastosowania przez Zamawiającego poniższego wzoru:

 

P= (Cn/Cb) x Pm

 

Gdzie:

P- ilość punktów uzyskanych przez ocenianą usługę z oferty

Cn-  najniższa cena usługi netto spośród wszystkich ofert podlegających ocenie

Cb- cena netto usługi z oferty ocenianej

Pm- liczba pkt maksymalna

 

Im niższa cena netto poszczególnej usługi oferty tym korzystniej. Najwyższa suma uzyskanych punktów zdecyduje o wyborze danej oferty.

 

IV. Dodatkowe informacje:

Wszelkie informacje udzielane są w siedzibie Zamawiającego, Al. Racławickie 1, w Dziale Administracyjno-Gospodarczym, pod nr telefonu: 81 448 56 00, 81 448 56 05,
w godzinach 715-1515, e-mail: hanna.wicinska@umlub.pl

 

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Dział Administracyjno- Gospodarczy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dopiskiem „Oferta na usługę przewozu, spopielenia i pochówku Donatorów na terenie całej Polski” w holu głównym Collegium Novum, Aleje Racławickie 1 w Lublinie- Urna z napisem Kancelaria Ogólna, do dnia 4 marca 2021 r., do godziny 1200.

 

Otwarcie ofert nastąpi 4 marca br. o godz. 1215 w Auli Audytorium Maximum w Collegium Novum, Al. Racławickie 1 w Lublinie.

 

O wyborze oferty Zleceniodawca poinformuje drogą elektroniczną najpóźniej do 10.03.2021 r.

 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie może unieważnić konkurs bez wyboru którejkolwiek oferty.

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2021