Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum komunikatów - rok 2021

29.03.2021

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie deratyzacji w budynkach UM

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie deratyzacji w niżej wymienionych budynkach oraz uzupełnienie trutką stacji deratyzacyjnych na zewnątrz każdego budynku:

 • Collegium Novum, Al. Racławickie 1 – (6 stacji deratyzacyjnych)
 • Collegium Medicum, ul. Radziwiłłowska 11 – (5 stacji deratyzacyjnych)
 • Collegium Maximum, ul. Staszica 4-6 – (4 stacje deratyzacyjne)
 • Collegium Maius/Anatomicum, ul. Jaczewskiego 4 – (7 stacji deratyzacyjnych)
 • Collegium Pathologicum, ul. Jaczewskiego 8b – (8 stacji deratyzacyjnych)
 • OMD, ul. Jaczewskiego, ul. Jaczewskiego 8d – (4 stacje deratyzacyjne)
 • Centrum Symulacji Medycznej, ul. Chodźki 4 – (4 stacje deratyzacyjne)
 • Collegium Pharmaceuticum, ul. Chodźki 4a – (7 stacji deratyzacyjnych)
 • Collegium Universum, ul. Chodźki 1 – (6 stacji deratyzacyjnych)
 • zespół budynków ul. Chodźki 6-8 – (10 stacji deratyzacyjnych)
 • Collegium Didacticum, ul. Chodźki 7 – (4 stacje deratyzacyjne)
 • Dom Studenta Nr 1, ul. Chodźki 11 – (4 stacje deratyzacyjne)
 • Dom Studenta NR 2, ul. Chodźki 9 – (4 stacje deratyzacyjne)
 • Dom Studenta NR 4, ul. Chodźki 13b – (4 stacje deratyzacyjne)
 • Biblioteka Główna, ul. Szkolna 18 – (4 stacje deratyzacyjne)
 • w pustostanach w budynkach przy ul. Hirszfelda 2 i 2A, (rozłożenie trutki)
 • budynek mieszkalny przy ul. Hirszfelda 4 tj. korytarze piwniczne oraz 5 stacji deratyzacyjnych

a także deratyzacja w studzienkach kanalizacyjnych budynków przy ul. Hirszfelda 2, 2A i 4.

 

 

Terminy wykonania usługi:

 • pierwsza deratyzacja do 30 kwietnia 2021 roku,
 • druga deratyzacja od 1 września do 30 października 2021 roku

 

Kryteria oceny oferty:

– cena netto za wykonanie całej usługi – 100% (im niższa cena tym korzystniejsza)

 

 

Termin składania ofert: do 2 kwietnia 2021 roku do godz. 12:00.

 

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Dział Administracyjno-Gospodarczy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dopiskiem „Oferta na wykonanie usługi deratyzacji w budynkach Uniwersytetu Medycznego w Lublinie’’ w holu głównym Collegium Novum, Al. Racławickie 1 w Lublinie – Urna z napisem – Kancelaria Ogólna.

 

Więcej informacji pod numerem telefonu 81 448 56 04 lub magdalena.kozlowska@umlub.pl

 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia zaproszenia w każdym czasie bez podania przyczyny. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne ze zleceniem wykonania przedmiotowej usługi.

    

Należność za wykonanie usługi zostanie uregulowana po wykonaniu usługi w terminie 30 dni licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

 

 

 

01.04.2021r.

UZUPEŁNIENIE INFORMACJI

do ZAPROSZENIA OFERTOWEGO
 na wykonanie usługi deratyzacji w budynkach Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

Zamawiający dopuszcza elektroniczną formę składania ofert na adres e-mail: magdalena.kozlowska@umlub.pl opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, z zachowaniem terminu wskazanego w zapytaniu ofertowym tj. do 2 kwietnia 2021 do godz. 12.00.

 

Zastępca Kanclerza

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

 

Uczelnia

Kalendarz

Maj 2021