Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Komunikaty

06.09.2021

Propozycja dofinansowania z ZFŚS do wypoczynku dzieci pracowników UM oraz emerytów/rencistów w 2021 roku

Propozycja dofinansowania z ZFŚS do wypoczynku emerytów/rencistów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w 2021 roku

Ustala się pięć progów dochodowych:

  • I próg dochodowy – do 2.000,00 zł na osobę
  • II próg dochodowy – od 2.000,01 zł do 3.000,00 zł na osobę
  • III próg dochodowy – od 3.000,01 zł do  4.000,00 zł na osobę
  • IV próg dochodowy – od 4.000,01 zł do  5.000,00 zł na osobę
  • V próg dochodowy – powyżej 5.000,00 zł na osobę

 

Dofinansowanie uzależnione jest od dochodu przypadającego na osobę w rodzinie uzyskanego w roku 2020 obliczonego na podstawie zeznania podatkowego PIT.

 

 

Wysokość dofinansowania wynosi:

próg dochodowy

Wysokość dopłaty do wypoczynku emeryta/rencisty
z maksymalną kwotą graniczną (% faktury/rachunku)

I

90% nie więcej niż 700,00 zł

II

75% nie więcej niż 550,00 zł

III

60% nie więcej niż 450,00 zł

IV

45% nie więcej niż 300,00 zł

V

30% nie więcej niż 200,00 zł

 

 

Warunkiem uzyskania dopłaty jest złożenie w Sekcji ds. Socjalnych:

  1. wniosku o przyznanie świadczenia – zał. nr 7 do Regulaminu ZFŚS,
  2. faktury/rachunku z imieniem i nazwiskiem, miejscem i terminem wypoczynku,
  3. podpisanej Klauzuli Informacyjnej o przetwarzanie danych osobowych – dotyczy tylko osób, które do tej pory  nie złożyły Klauzuli w Sekcji ds. Socjalnych

 

Wnioski o przyznanie dofinansowania do wypoczynku wraz z wymaganymi dokumentami można składać w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2021 roku.

 

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

Wypłatę na podstawie wniosków złożonych w terminie do 30 września zaplanowano na dzień:

18 października 2021 roku

– przelewy na konto/wypłata w Kasie UM

 

 


 

 

Propozycja dofinansowania z ZFŚS do wypoczynku dzieci pracowników Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Propozycja dofinansowania z ZFŚS do wypoczynku dzieci pracowników Uniwersytetu Medycznego w Lublinie dostępna jest w INTRANECIE.

Uczelnia

Kalendarz

Wrzesień 2021