Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Komunikaty

26.10.2021

Usługa usuwania śniegu i sopli lodowych z dachów budynków należących do Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Uniwersytet Medyczny w Lublinie zaprasza do złożenia oferty na usługę odśnieżania dachów budynków należących do Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Tryb postępowania: art. 2 ust. 1 pkt. 1 Prawo Zamówień Publicznych.

 

I. Przedmiotowy opis usługi:

Usługa usuwania śniegu i sopli lodowych z dachów budynków należących do Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Termin obowiązywania umowy: 48 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania kwoty 120 000,00 zł netto.

 

II. Szczegółowy opis usługi:

1. Załącznik nr 1- Opis przedmiotu zamówienia

2. Załącznik nr 2- Formularz ofertowy

 

III. Termin rozpoczęcia umowy:

03.11.2021 r.

 

IV. Kryteria oceny ofert:

Oferty będą oceniane pod względem wysokości minimalnej stawki netto za usługi wyszczególnione w formularzu ofertowym.

 

Kryterium oceny oferty:

Ocena ofert prowadzona będzie zgodnie z wyliczeniami uzyskanymi z zastosowania przez Zamawiającego poniższego wzoru: P= (Cn/Cb) x 10

 

Gdzie:

P- ilość punktów uzyskanych przez ocenianą usługę z oferty

Cn- najniższa cena netto, poszczególnej usługi z formularza ofertowego, spośród wszystkich ofert podlegających ocenie

Cb- cena netto poszczególnej usługi z oferty ocenianej

Im niższa cena netto poszczególnej usługi z formularza ofertowego oferty tym korzystniej. Najwyższa średnia suma uzyskanych punktów zdecyduje o wyborze danej oferty.

 

Do oferty należy dodatkowo dołączyć informacje o osobie do kontaktu z numerem telefonu i adresem e-mail.

 

V. Dodatkowe informacje:

Wszelkie informacje udzielane są u p. Emilii Podstawka pod nr telefonu: 885 252 534, 81 448 56 02 lub pod adresem e-mail: emilia.podstawka@umlub.pl

 

Oferty zatytułowane „Oferta na usługę odśnieżania dachów budynków należących do Uniwersytetu Medycznego w Lublinie” należy przesłać na adres e-mail: kancelaria@umlub.pl do dnia 29.10.2021 r., do godziny 12:00.

 

Otwarcie ofert nastąpi 29.10 br. o godz. 12:15 w pokoju nr 17 w Collegium Novum, Al. Racławickie 1.

 

O wyborze oferty Zleceniodawca poinformuje drogą elektroniczną najpóźniej do 02.11.2021 r.

Uniwersytet Medyczny w Lublinie może unieważnić konkurs bez wyboru którejkolwiek oferty bez podania przyczyny.

 

 

 

 

Pliki do pobrania

zalacznik_nr_1.xlsx

Wykaz powierzchni do odśnieżania i usuwania śniegu

wzor_umowy.pdf

Wzór umowy

Uczelnia

Kalendarz

Grudzień 2021