Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Komunikaty

23.07.2020

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę kompleksowej pielęgnacji zieleni na terenach UM

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aleje Racławickie 1, 20-059 Lublin

 

zaprasza do złożenia oferty

 

na usługę kompleksowej pielęgnacji zieleni na terenach Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

 

Tryb postępowania: art. 4 pkt 8 Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.2019.1843 j.t.)

 

I. Przedmiotowy opis usługi:

 

Usługa na utrzymanie kompleksowej pielęgnacji, konserwacji i renowacji zieleni na terenach Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Termin obowiązywania umowy: 48 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania kwoty 120 000,00 zł netto.

 

 

II. Szczegółowy opis usługi:

1. Załącznik nr 1 - Wykaz powierzchni

2. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

 

 

III. Termin rozpoczęcia umowy:

Planowany termin rozpoczęcia umowy od 1.09.2020 r. który może ulec zmianie, ponieważ uzależniony jest od wyczerpania kwoty określonej w obowiązującej umowy.

 

 

III. Kryteria oceny ofert:

Oferty będą oceniane pod względem wysokości minimalnej stawki netto za usługi wyszczególnione w formularzu ofertowym.

 

Kryterium oceny oferty:

Ocena ofert prowadzone będzie zgodnie z wyliczeniami uzyskanymi z zastosowania przez Zamawiającego poniższego wzoru:

 

P= (Cn/Cb) x 10

Gdzie:

P - ilość punktów uzyskanych przez ocenianą usługę z oferty

Cn - najniższa cena netto, poszczególnej usługi z formularza ofertowego, spośród wszystkich ofert podlegających ocenie

Cb - cena netto poszczególnej usługi z oferty ocenianej

 

Im niższa cena netto poszczególnej usługi z formularza ofertowego oferty tym korzystniej. Najniższa średnia suma uzyskanych punktów zdecyduje o wyborze danej oferty.

 

Do oferty należy dodatkowo dołączyć informacje o osobie do kontaktu z numerem telefonu i adresem e-mail.

 

 

IV. Dodatkowe informacje:

Wszelkie informacje udzielane są u p. Emilii Podstawka pod nr telefonu: 885 252 534, 81 448 56 16 lub pod adresem e-mail: emilia.podstawka@umlub.pl

 

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Dział Administracyjno-Gospodarczy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dopiskiem „Oferta na usługę utrzymania kompleksowej pielęgnacji, konserwacji i renowacji zieleni na terenach Uniwersytetu Medycznego w Lublinie” w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Aleje Racławickie 1 do dnia 10.08.2020 r., do godziny 1200.

 

Otwarcie ofert nastąpi 10.08 br. o godz. 1215 w pokoju nr 17 w Collegium Novum, Al. Racławickie 1.

 

O wyborze oferty Zleceniodawca poinformuje drogą elektroniczną najpóźniej do 12.08.2020 r.

 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie może unieważnić konkurs bez wyboru którejkolwiek oferty bez podania przyczyny.

Pliki do pobrania

formularz_ofertowy.doc

Formularz ofertowy

umowa-zielen-wzor.pdf

Wzór umowy

Uczelnia

Kalendarz

Sierpień 2020