Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Praca w UM

09.04.2021

Konkurs na stanowisko KIEROWNIKA Zakładu Chemii Nieorganicznej Katedry Chemii Wydziału Farmaceutycznego UM w Lublinie

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na:

kierownika Zakładu Chemii Nieorganicznej Katedry Chemii Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Do konkursu mogą przystąpić kandydaci, którzy spełniają następujące warunki:

 1. Posiadają co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego nauk farmaceutycznych lub chemicznych.
 2. Posiadają osiągnięcia naukowe i dydaktyczne w zakresie odpowiedniej specjalności.
 3. Posiadają doświadczenie organizacyjne oraz zdolność kierowania zespołem.
 4. Posiadają osiągnięcia w zakresie rozwoju młodej kadry naukowej.

 

Zgłoszenie kandydatów powinno zawierać:

 1. Deklaracja przystąpienia do konkursu.
 2. Kwestionariusz osobowy.
    Wzór formularza
 3. Autoreferat uwzględniający dorobek naukowy, wraz z jego wykazem.
 4. Zamierzenia dotyczące przyszłej działalności naukowej, dydaktycznej, kształcenia kadry naukowej.
 5. Dokumenty stwierdzające uzyskanie stopni naukowych lub tytułu naukowego,
 6. Pisemne oświadczenie, że Uniwersytet Medyczny w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy.

 

Dokumenty należy składać do dnia 10 maja 2021r. w Dziekanacie Wydziały Farmaceutycznego UM w Lublinie, ul. Chodźki 1, 20-093 Lublin

Uczelnia

Kalendarz

Maj 2021