Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Praca w UM

09.04.2021

Konkurs na obsadę funkcji KIEROWNIKA Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej

Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na obsadę funkcji KIEROWNIKA Katedry i Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów drogą pocztową na adres : Uniwersytet Medyczny w Lublinie Dziekanat Wydziału Lekarskiego ul. Chodźki 19, 20-093 Lublin, oraz jednocześnie w formie skanów na adres skrzynki e- mail: dziek.lek@umlub.pl w terminie do 10 maja 2021 r.

 

Od kandydatów ubiegających się o w/w stanowisko wymaga się:

 • Posiadania co najmniej stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych.
 • Posiadania udokumentowanego dorobku naukowego.
 • Posiadania znaczących osiągnięć w pracy naukowo- badawczej oraz w kształceniu młodej kadry naukowej.
 • Posiadania doświadczenia w kierowaniu jednostką badawczo- dydaktyczną.
 • Posiadania czynnej znajomości języka obcego a w przypadku cudzoziemców czynnej znajomość języka polskiego.
 • Posiadania specjalizacji z dermatologii i wenerologii.
 • Posiadania pozytywnej opinii dyrektora podmiotu leczniczego jednostki, w której zlokalizowana jest dana klinika.

 

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

 • Podanie skierowane do Dziekana.
    Wzór formularza
 • C.V. – formularz.
   Wzór formularza
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
    Wzór formularza
 • Klauzula informacyjna i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
    Wzór formularza
 • Poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie co najmniej stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych.
 • Poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie specjalizacji.
 • Dokument potwierdzający doświadczenie w kierowaniu jednostką badawczo- dydaktyczną.
 • Plan kierowania Katedrą i Kliniką Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej na najbliższe 6 lat.
 • Autoreferat z uwzględnieniem znaczących osiągnięć w pracy badawczej oraz w kształceniu młodej kadry.
 • Zaświadczenie potwierdzające czynną znajomość języka obcego, wydane przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UM w Lublinie, a w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.
 • Zaświadczenie o posiadanym dorobku naukowym, wydane przez Bibliotekę UM w Lublinie lub kserokopię publikacji przyjętych do druku lub wykaz publikacji z uwzględnieniem danych niezbędnych do weryfikacji publikacji.
 • Opinia dyrektora podmiotu leczniczego jednostki, w której zlokalizowana jest dana klinika.

 

Dokumenty w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

 

Kserokopie dokumentów wymagają potwierdzenia zgodności z oryginałem, kandydat jest zobowiązany do przedstawienia  ich do wglądu, dlatego prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny celem ustalenia terminu wizyty w Dziekanacie.

 

Osoba do kontaktu : Aleksandra Krupicz, aleksandrakrupicz@umlub.pl, +48 (81) 44 86 305

Uczelnia

Kalendarz

Maj 2021