Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Praca w UM

14.04.2021

Konkurs na stanowisko MŁODSZEGO ASYSTENTA BADAWCZO- DYDAKTYCZNEGO w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej

Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko MŁODSZEGO ASYSTENTA BADAWCZO- DYDAKTYCZNEGO w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze i Zakładzie Mikrobiologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów drogą pocztową na adres : Uniwersytet Medyczny w Lublinie Dziekanat Wydziału Lekarskiego ul. Chodźki 19, 20-093 Lublin, oraz jednocześnie w formie skanów na adres skrzynki e- mail: dziek.lek@umlub.pl w terminie do 14 maja 2021r.

 

Od kandydatów ubiegających się o w/w stanowisko wymaga się:

 • Posiadania tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub tytuł równorzędny.
 • Posiadania prawa do wykonywania zawodu medycznego w Polsce i ukończenia stażu podyplomowego jeśli jest to wymagane.
 • Posiadania czynnej znajomości języka obcego a w przypadku cudzoziemców czynnej znajomość języka polskiego.
   

Kompetencje preferowane:

 • Umiejętność posługiwania się technikami biologii molekularnej.
 • Doświadczenie pracy w laboratorium mikrobiologicznym.

 

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

 • Podanie skierowane do Dziekana.
   Wzór formularza
 • C.V. – formularz.
   Wzór formularza
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
   Wzór formularza
 • Klauzula informacyjna i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
   Wzór formularza
 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Medyczny w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy.
   Wzór formularza
 • Oświadczenie o braku bezpośredniej podległości służbowej.
   Wzór formularza
 • Oświadczenie o niekaralności.
   Wzór formularza
 • Poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego lekarza lub tytułu zawodowego magistra
 • Poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa wykonywania zawodu medycznego w Polsce i ukończenia stażu podyplomowego (jeśli jest to wymagane)
 • Zaświadczenie potwierdzające czynną znajomość języka obcego, wydane przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UM w Lublinie, a w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.

 

Oryginały dokumentów muszą być przedstawione do wglądu, dlatego prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny celem ustalenia terminu wizyty w Dziekanacie.

 

Dokumenty w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

 

Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.

 

Osoba do kontaktu : Aneta Wojciechowska, aneta.wojciechowska@umlub.pl,

+48 (81) 44 86 305

Uczelnia

Kalendarz

Maj 2021