Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Centrum Kształcenia Podyplomowego

Centrum Kształcenia Podyplomowego - logo
Ulica
ul. Chodźki 7 (Collegium Didacticum)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-093
E-mail
ckp@umlub.pl
Imię i nazwisko
dr hab. n. o zdr. Bartłomiej Drop
Stanowisko
Profesor uczelni
E-mail
bartlomiej.drop@umlub.pl
Telefon
+48 81 448 6732
Nr pokoju
41

Informacje ogólne

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego został powołany w marcu 2003 roku.

 

Ośrodek jest jednostką ogólnouczelnianą, działa we współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu. Nadzór nad jego funkcjonowaniem sprawuje Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą i Szkolenia Podyplomowego. Ośrodek organizuje i koordynuje kształcenie podyplomowe prowadzone w ramach Uczelni w specjalnościach medycznych i dziedzinach pokrewnych (kursy do specjalizacji dla lekarzy i lekarzy dentystów, specjalizacje i kursy dla pielęgniarek, położnych, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych, psychologów klinicznych oraz innych zawodów w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia). Wszystkie działania podejmowane w Ośrodku odbywają się zgodnie z przepisami zawartymi w stosownych aktach prawnych oraz wewnętrznych, obowiązujących w Uniwersytecie. Ośrodek współpracuje w zakresie doskonalenia kadr z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek Położnych, z odpowiednimi konsultantami (wojewódzkimi, krajowymi), zakładami opieki zdrowotnej, jednostkami samorządu lokalnego oraz innymi instytucjami. W kursach, które zostały przygotowane w Ośrodku w 2012 roku, wzięło udział ponad pięć tysięcy osób.

 

Numer konta bankowego
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Al. Racławickie 1
20 - 059 Lublin
Nr konta: 32 1140 1094 0000 4210 7800 1002

 

 

 

Centrum Kształcenia Podyplomowego

Dane pracownika

Stanowisko

Zakres obowiązków

Nr telefonu

 

Dr hab. n. o zdrowiu Bartłomiej Drop, prof. UM

 

Kierownik CKP

koordynacja pracy Centrum

+48 81 448 6732

 

Mgr farm. Magdalena Fidecka-Skwarzyńska

 

Zastępca Kierownika CKP

koordynacja pracy w Centrum

+48 81 448 5122

Mgr Ewa Pawlikowska

Specjalista

szkolenie farmaceutów w ramach specjalizacji, szkolenie ciągłe farmaceutów, szkolenie diagnostów laboratoryjnych w ramach specjalizacji, kursy komercyjne , studia MBA

+48 81 448 5123

Mgr inż. Anna Wasilewska

Specjalista

specjalizacje pielęgniarek i położnych, kursy specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych: organizacja, dokumenty wewnętrzne i zewnętrzne, rekrutacja, nadzór,  szkolenia w ramach projektu HQMedEd

+48 81 448 5120

Mgr Katarzyna Barcikowska

Specjalista

specjalizacje pielęgniarek i położnych, kursy specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych

+48 81 448 5120

Lek. wet. Agata Mełgieś-Włodarczyk

Specjalista

kursy do specjalizacji lekarskich
i lekarsko-dentystycznych, szkolenia dla lekarzy i lekarzy dentystów finansowane ze źródeł zewnętrznych (do stażu podyplomowego)

+48 81 448 5124

Uczelnia

Kalendarz

Wrzesień 2021