Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Struktura organizacyjna

Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu

Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu - logo
Ulica
ul. Staszica 4-6 (Collegium Maximum)
Miejscowość
Lublin
Kod pocztowy
20-081
E-mail
dziekanat.wnoz@umlub.pl

Kierownik

Imię i nazwisko
mgr Sylwia Mazurkiewicz
Stanowisko
Kierownik Dziekanatu
E-mail
sylwia.mazurkiewicz@umlub.pl
Telefon
+48 81448 6702

Nostryfikacja

Nostryfikacja dyplomu ukończenia studiów za granicą

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 roku (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1881) w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie.

Procedura Nostryfikowania Dyplomu w oparciu o 

Zarządzenie Nr 23/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Zarzadzanie Nr 24/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 

Kandydat przed rozpoczęciem procesu Nostryfikacji powinien zapoznać się z treścią powyższych dokumentów:
 

Osoba ubiegająca się o nostryfikację dyplomu zobowiązana jest złożyć do Dziekana właściwego Wydziału, za pośrednictwem Dziekanatu następujące dokumenty:

1) wniosek o wszczęcie postępowania nostryfikacyjnego (Załącznik nr 1);

2) dyplom ukończenia studiów;

3) dokumenty umożliwiające ocenę przebiegu studiów, uzyskiwanych efektów uczenia się i czasu trwania studiów;

4) świadectwo, dyplom lub inny dokument, na podstawie którego osoba ubiegająca się o nostryfikację, została przyjęta na studia;

5) oświadczenie o miejscu i dacie urodzenia;

6) zaświadczenie o tym, że uczelnia, która wydała dyplom była w dniu wydania dyplomu akredytowaną uczelnią w rozumieniu prawa wewnętrznego państwa, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa;

7) tłumaczenia na język polski dokumentów, o których mowa w pkt 2, 3 i 4.
 

Dokumenty, o których mowa w pkt 2, 3 i 4 muszą być złożone w postaci oryginałów, kopii poświadczonych przez notariusza.

 

Komplet dokumentów należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (Collegium Maximum ul. Staszica 4/6), w godzinach: 7.15 - 15.15.

Istnieje możliwość wysłania kompletu dokumentów pocztą na adres:
 

Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Collegium Maximum

ul. Staszica 4/6

20-081 Lublin

 

Osoba wyznaczona do kontaktu – mgr Katarzyna Banach, +48 81 448 6714, katarzyna.banach@umlub.pl


Dziekan przekazuje wniosek do Wydziałowej Komisji Nostryfikacyjnej, która dokonuje oceny merytorycznej wniosku. Rektor na wniosek Dziekana powołuje Wydziałową Komisję Nostryfikacyjną.

Wydziałowa Komisja Nostryfikacyjna dokonuje weryfikacji złożonych dokumentów.

W przypadku stwierdzenia różnic w programie studiów, efektach uczenia się lub czasie trwania studiów, Wydziałowa Komisja Nostryfikacyjna może podjąć decyzję o konieczności złożenia przez kandydata brakujących egzaminów lub odbycia praktyk zawodowych, wskazując warunki i terminy ich przeprowadzenia.
W celu uzupełnienia różnic kandydat obowiązany jest zdać egzamin w formie testu lub w innej formie ustalonej przez Wydziałową Komisję Nostryfikacyjną.

Próg zdawalności egzaminu wynosi 60%.

 

Po zakończeniu postępowania nostryfikacyjnego Wydziałowa Komisja Nostryfikacyjna przedstawia Dziekanowi wynik postępowania z wnioskiem o uznanie/odmowę uznania dyplomu albo potwierdzenie/odmowę potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie.

Dziekan, działając z upoważnienia Rektora wystawia zaświadczenie o uznaniu dyplomu za równoważny albo zaświadczenie o potwierdzeniu ukończenia studiów na określonym poziomie.

 

Opłata za przeprowadzenie postępowania wynosi 3.205 zł.

Kandydat wpłaca na konto Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania do uiszczenia opłaty. Wezwanie do zapłaty przygotowuje pracownik Dziekanatu po wstępnej weryfikacji dokumentacji przez Wydziałową Komisję Nostryfikacyjną i przed ustaleniem różnic programowych.

 

Brak uiszczenia opłaty skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Opłata nie podlega zwrotowi i jest niezależna od wyniku postępowania nostryfikacyjnego.

Uczelnia

Kalendarz

Wrzesień 2021