Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Zespół ds. Metod Oceny, Ewaluacji Realizacji Programów Studiów

Przewodniczący: dr n. med. Jarosław Sobieszczański, prof. Uczelni

 

Wiceprzewodnicząca: dr n. med. Katarzyna Sarna-Boś, prof. Uczelni

 

Członkowie Zespołu:

 1. dr hab. n. med. Anna Szabelska – Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia
 2. dr hab. n. med. Agata Niewczas
 3. dr n. med. Ilona Wójcik-Chęcińska, prof. Uczelni
 4. dr n. med. Monika Smyl-Golianek
 5. dr n. med. Piotr Stachurski
 6. dr n. med. Wojciech Świątkowski
 7. mgr Katarzyna Hendzel – pracownik Dziekanatu
 8. mgr Dorota Stachura-Żurek – Przedstawiciel CEM
 9. Magdalena Ungiert – studentka kierunku lekarsko-dentystycznego
 10. Wiktoria Smaka – studentka kierunku higiena stomatologiczna
 11. Julia Pogódź – studentka kierunku techniki dentystyczne
 12. Melania Baj – studentka kierunku elektroradiologia I st.
 13. Karolina Kukiełka – studentka kierunku elektroradiologia II st.
 14. Interesariusz zewnętrzny

 

 

Do zadań Wydziałowego Zespołu ds. metod oceny, ewaluacji realizacji programów studiów należy w szczególności:

 1. Coroczna merytoryczna weryfikacja sylabusów, karty oceny studenta, karty praktyk, dzienniczków umiejętności praktycznych w trakcie danego cyklu kształcenia,
 2. Koordynacja procedury hospitacji na wydziałach oraz stworzenie raportu rocznego z przeprowadzonych hospitacji,
 3. Analiza wyników ankietyzacji związanej z wydziałem, za wyjątkiem ankiety oceny nauczyciela akademickiego,
 4. Analiza wyników sesji egzaminacyjnych oraz zdawalności egzaminów dyplomowych i egzaminów o szczególnej randze, np. flagowych, oraz egzaminów typu LEK, LDEK, USMLE,
 5. Analiza opinii pracodawców na temat absolwentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, losów zawodowych absolwentów oraz wyników badań rynku pracy,
 6. Weryfikacja efektów uczenia się i określanie różnic programowych dla studentów,
 7. Wdrażanie wytycznych Rady ds. Kształcenia,
 8. Składanie Dziekanowi semestralnego sprawozdania z działalności zespołu w terminie do 30 dni od dnia zakończenia semestru.