Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Zespół ds. Programów Studiów w języku angielskim

Przewodnicząca:
prof. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowska, Profesor


Wiceprzewodnicząca:
dr n. med. Katarzyna Sarna-Boś, Profesor uczelni 


Członkowie:

dr n. med. Małgorzata Strycharz-Dudziak
dr n. med. Beata Piórkowska-Skrabucha
dr n. med. Agnieszka Skawińska-Bednarczyk
dr n. med. Mateusz Kister
mgr Karolina Pszonak-pracownik Dziekanatu
Sylwia Szwedo  - studentka

Do zadań Wydziałowego Zespołu ds. programów studiów w języku angielskim należy w szczególności:
 

  1. Opracowanie dokumentacji związanej z kierunkiem studiów: program studiów, macierz, sylabusy, karty oceny studenta, karty praktyk, dzienniczki umiejętności praktycznych przed rozpoczęciem danego cyklu kształcenia,
  2. Monitorowanie prawidłowego stosowania systemu akumulacji i transferu punktów ECTS,
  3. Monitorowanie zasad i procedur procesu dyplomowania, w tym stosowania Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA),
  4. Wdrażanie wytycznych Rady ds. Kształcenia,
  5. Składanie Dziekanowi semestralnego sprawozdania z działalności zespołu w terminie do 30 dni od dnia zakończenia semestru.